Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Plevral Sıvılarda LDH İzoenzimlerinin Ayırıcı Tanıdaki Değeri#
Gülden MAVIOĞLU BİLGİN*, Sibel ALPAR*, Cumhur KILINÇ**, Müjgan GÜLER*, Nilüfer ALTUĞ*

  * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
**  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Biyokimya Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Tüberküloz plörezi, parapnömonik efüzyon, konjestif kalp yetmezliği, pulmoner emboli, malign plevral efüzyon grupları arasındaki ayrımda, plevral sıvı LDH ve LDH izoenzimlerinin aktiviteleri incelendi. Çalışmaya 73 hasta alındı. LDH ve LDH izoenzimleri, plevral sıvıda ve serumda eş zamanlı bakılarak sonuçlar karşılaştırıldı. Plevral sıvıda LDH1 ve LDH3 izoenzimleri pulmoner embolide, LDH3 ve LDH5 izoenzimleri tüberküloz plörezide, LDH5 izoenzimi malign plevral efüzyonlarda anlamlı olarak yüksek bulundu (p< 0.05). LDH2 ve LDH4 izoenzimlerinin aktivitesinde gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunamadı.
Anahtar Kelimeler: Plevral efüzyon, LDH, LDH izoenzimleri.
SUMMARY
The Role of Pleural Fluid Lactic Acid Dehydrogenase (LDH) Isoenzymes in Descriptive Diagnosis
The activities of LDH and LDH isoenzymes in the discrimination among tuberculous pleuritis, nonspecific pleuritis, congestive heart failure, pulmonary embolism were investigated. 73 patients were included in the study. The activity of pleural fluid LDH1 and LDH3 isoenzymes in pulmonary embolism, LDH3 and LDH5 isoenzymes in the tuberculous pleuritis and LDH5 izoenzyme in malign pleural effusions were found significantly high (p< 0.05). No significant difference was detected among the groups for the activity of LDH2 and LDH4 isoenzymes.
Key Words: Pleural effusion, LDH, LDH isoenzymes.
# Bu çalışma, Türkiye Solunum Araştırma Derneği XXV. Ulusal Kongresi (5-9 Haziran 1999, İstanbul)"nde ve "European Respiratory Journal (ERS)" Yıllık Kongresi (9-13 Ekim 1999, Madrid/İspanya)'nde tartışmalı poster olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Gülden MAVIOĞLU BİLGİN
Atatürk Göğüs Hastalıkları
ve Göğüs Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Keçiören, ANKARA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır