Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Sklerodermada Pulmoner Hemodinami, Arteryel Kan Gazları ve
Solunum Testleri Arasındaki İlişki
Gülseren KARABIYIKOĞLU*, Öznur AKKOCA*, Sevgi SARYAL*, Nurşen DÜZGÜN**

  *  Department of Pulmonary Disease Faculty of Medicine Ankara University,
**  Department of lmmunology Faculty of Medicine Ankara University, ANKARA
ÖZET
Skleroderma etyolojisi bilinmeyen, cilt, gastrointestinal sistem, kalp, akciğerler, böbrek ve kasları tutan bir hastalıktır. Raynaud's fenomeni erken evrelerde sık görülen bir bulgudur. Pulmoner hipertansiyon olguların %33-60'ında görülmektedir. Hastalığın seyrinde solunum fonksiyonlarında azalma ve arteryel desatürasyon sık görülür. Bu çalışmadaki amacımız; sklerodermalı 13 olguda pulmoner hemodinami, solunum fonksiyonları ve arter kan gazları arasındaki ilişkiyi araştırmaktı. Bütün olgular kadındı ve yaşları 27-64 arasında değişiyordu. İki olgu dışında hepsinde Raynaud's fenomeni bulunuyordu. Ortalama pulmoner arter basınç değerine göre hafif şiddetli pulmoner hipertansiyon tespit edildi. Ortalama pulmoner arter basıncı ile PaO2 arasında anlamlı negatif korelasyon vardı (p< 0.05). Olgularımızda difüzyon kapasitesinde azalma ile birlikte restriktif ventilatuvar defekt gözlendi. Sonuç olarak; kötü prognoz göstergesi olan pulmoner hipertansiyon, sklerodermanın sıklıkla görülen bir komplikasyonudur. Hipoksemi ve pulmoner fibrozis ile koreledir.
Anahtar Kelimeler: Skleroderma, pulmoner hipertansiyon, solunum fonksiyon testleri.
SUMMARY
The Relationship Between Pulmonary Hemodynamics, Arterial Blood Gases and Ventilatory Tests in Scleroderma
Scleroderma is a disorder characterized by skin, gastrointestinal tractus, cardiac, pulmonary, renal and muscular involvement with unknown etiology. Raynaud's phenomenon is a frequent finding in the early stages. Pulmonary hypertension may be observed in 33-60% of the patients. Derangement of pulmonary functions and arterial desaturation is common during the course of the disease. The aim of this study was to investigate the relationship between pulmonary hemodynamics, pulmonary function tests and arterial blood gases in 13 patients with scleroderma. All patients were female with age ranging between 27-64 years. Except for two patients, all had Raynaud's phenomenon. The analysis of mean pulmonary artery pressure showed mild pulmonary hypertension. There was a significant negative correlation between the mean pulmonary artery pressure and the PaO2 (p< 0.05). Restrictive ventilatory impairment with decreased DLCO was observed. In conclusion, pulmonary hypertension which is a feature related with poor prognosis is a frequent complication of scleroderma and is correlated strongly with hypoxemia and pulmonary fibrosis.
Key Words: Scleroderma, pulmonary hypertension, pulmonary function tests.
Yazışma Adresi:
Dr. Gülseren KARABIYIKOĞLU
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları ve
Tüberküloz Anabilim Dalı
Cebeci, ANKARA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır