Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Klinik Pratikte Pulmoner Tromboemboliye Yaklaşım
A. Berna DURSUN*, Selma FIRAT GÜVEN*, Dilek SAKA*, Nurhan SARIOĞLU*, Tuğrul ŞİPİT*

* Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA
ÖZET
Klinik pratikte pulmoner tromboemboli (PTE)'li olguya yaklaşımı incelemek amacıyla 1998–1999 yıllarında çıkış tanısı pulmoner emboli olan 62 olgudan dosyasına ulaşılabilen 51'ini retrospektif olarak  inceledik. Olguların 26'sı erkek, 25'i kadındı. Yaş ortalaması 43.3 ± 14.7 idi. Plöretik ağrı, ani gelişen nefes darlığı ve balgamla karışık kan tükürme sırasıyla en çok görülen semptomlardı. Fizik muayenede takipne, taşikardi sıklıkla saptanan bulgulardı. Risk faktörü olarak en çok majör abdominal/pelvik cerrahi ve derin ven trombozu tespit edilirken, 4 olguda risk faktörü yoktu. Diyafragma yüksekliği ve plörezi ile uyumlu görünüm sıklıkla bulunan radyolojik bulgulardı. LDH düzeyi, bakılan 16 olgunun 3'ünde yüksekti. Tanı için pulmoner anjiyografi ve D-dimer testi sadece birer olguya yapılmıştı. Ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi yapılan 39 olgunun 36'sında , bilgisayarlı toraks tomografisi çekilen 19 olgunun 12'sinde, ekokardiyografi yapılan 8 olgunun 4'ünde pulmoner emboli ile uyumlu bulgu saptandı. Elektrokardiyografi ve arter kan gazı incelenmesi tüm olgulara yapılmıştı ve 23 olguda  bulgular pulmoner emboli lehine yorumlandı. Doppler ultrasonografi yapılan 26 olgunun 12'sinde de alt extremitede derin ven trombozu saptandı. Otuzbir olguya heparin infüzyonu, 19 olguya da düşük moleküler ağırlıklı heparin ile tedavi başlanmıştı. Bir olgu tedaviyi kabul etmemişti. Oral antikoagülan tedaviye geçiş ortalama 6.8 günde olmuştu. Olguların 2'si eksitus olurken, 6'sı hastaneyi terk etmişti. Olgularımızın bulguları klinik bilgiler ve literatür bilgileri ile karşılaştırılarak değerlendirildi.
Anahtar Kelimeler: Pulmoner tromboemboli, tanı.
SUMMARY
Approach to the Pulmonary Thromboembolism in Clinical Practice
We retrospectively evaluated 51 cases with pulmonary thromboembolism (PTE) to evaluate the clinical approaches in routine practice. 26 of cases were male and 25 of them were female. The mean age was 43.3 ± 14.7 years. The most common symptoms were pleuritic chest pain, sudden onset of dyspnea and haemoptysis. Tachypnoea (respiratory rate > 20 per minute) and tachycardia (heart rate > 100 per minute) were the most common signs. Major abdominal/pelvic surgery and deep venous thrombosis were detected in 11 and 12 of cases and there was no risk factor in four cases. Elevated hemidiaphragm and pleural effusion were the most common findings in chest radiography. The plasma level of LDH was high in three of 16 applied cases. Pulmonary angiography and plasma D-dimer level were performed in one case. Results were associated with PTE in 36 of 39 cases performed ventilation-perfusion lung scan, 12 of 19 cases performed thorax computed tomography, four of eight cases performed echocardiograph. Electrocardiogram and arterial blood gas tensions were interpreted as related with PTE in 23 of the whole cases. Lower-limb ultrasonography was performed to 26 cases and deep venous thrombosis was detected in 12 of them. Unfractionated heparin and low-molecular-weight heparin were used in 31 and 19 cases, respectively. A patient did not accept the therapy. The mean oral anticoagulation therapy starting time was 6.8 days. Two cases died in their first week of hospitalisation. Six cases left the hospital without permission. Our findings were evaluated with comparison to classical knowledge.
Key Words: Pulmonary thromboembolism, diagnosis.
Yazışma Adresi:
Dr. A. Berna DURSUN
Mebusevleri Ergin Sokak No: 43/4
06580, Tandoğan, ANKARA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır