Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğer Kanserinde Kemoterapiye Yanıtın Tahmini ve Değerlendirilmesinde
99Tcm-MIBI Tutulumu, Ön Rapor#
Celal KARLIKAYA*, Mahmut YÜKSEL**, Naki GÜLŞEN*, T. Fikret ÇERMİK**, Osman HATİPOĞLU*           

  *  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
**  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, EDİRNE
ÖZET
Teknesyum 99m hekzakis 2-metoksi izobutil izonitrilin (99Tcm-MIBI) tutulumunun, kemoterapi duyarlılığının tahminindeki değerini belirlemek amacıyla, primer akciğer kanserli 20 olguda, tedavi öncesi sintigrafi ile tedavi yanıtı arasındaki ilişki incelendi. Ayrıca, kemoterapi yanıt değerlendirmesindeki yararını belirlemek amacıyla da, 11 olguda, 2. kür kemoterapi sonrasında sintigrafi tekrarlandı. Yanıt değerlendirmesi toraks bilgisayarlı tomografi ve bronkoskopi ile yapıldı. 99Tcm-MIBI sintigrafisi 555-740 MBq 99Tcm-MIBI'nın intravenöz (IV) enjeksiyonundan 15 dakika sonra, supin pozisyonda, anterior ve posterior planar görüntüler alınarak uygulandı. Anterior ve posterior görüntülerde tümör ve karşı taraf normal akciğerden ilgi alanları çizilip, elde edilen ortalama piksel sayımları (geometrik ortalamaları) oranlanarak erken planar 99Tcm–MIBI tümör tutulum oranı (tümör/normal akciğer, T/NA) hesaplandı. Kemoterapi duyarlılığının tahmini için yapılan değerlendirmede, yanıt alınan grupta (Y+, n= 9) T/NA = 1.59 ± 0.19 iken yanıt alınmayan grupta (Y-, n= 11) 1.34 ± 0.19 idi; ancak istatistiksel açıdan anlamlı değildi (p= 0.1486). Kemoterapi yanıt değerlendirmesi için yapılan değerlendirmede ise Y+ grupta T/NA oranı tedavi öncesinde 1.51 ± 0.35 iken tedavi sonrasında 1.31 ± 0.25'e düştü; ancak istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p= 0.107). Bu verilere karşın, görsel değerlendirmelerde, Y+ gruptaki bazı olgularda belirgin tutulum kaybı olduğu izlendi. Sonuç olarak, 99Tcm-MIBI sintigrafisinin kemoterapi duyarlılığının tahmininde ve yanıt değerlendirmesinde yararı olabileceği ve ileri araştırmalara değer olduğu kanısına vardık.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, sintigrafi, 99Tcm-MIBI, kemoterapi, yanıt değerlendirmesi.
SUMMARY
The Value of 99Tcm-MIBI Uptake in Prediction and Evaluation of the Chemotherapeutic Response in Primary Lung Cancer, Preliminary Report
In order to evaluate the value of  99Tcm-MIBI uptake in the prediction of chemo-sensitivity, relationship between pretreatment scintigraphy and treatment response were studied in 20 cases with primary lung cancer. Additionally, in order to determine its value in the evaluation of treatment response, the scintigraphy was repeated in out of 11 patients after the second chemotherapy cycle. Treatment response was determined with thorax CT and bronchoscopy. Anterior and posterior planar images were taken 15 minutes after injection of 555-740 MBq 99Tcm-MIBI intravenously. Region of interest (ROI) was drawn over the tumor (T) and contra-lateral normal lung area (NL) in each position and mean average counts per pixel (geometrical average) were obtained from which 99Tcm-MIBI tumor-to-normal lung uptake (T/NL) ratios were calculated. In the evaluation for chemo-sensitivity, T/NL ratio was 1.59 ± 0.19 in responder group (R+, n= 9), whereas 1.34 ± 0.19 in nonresponder group (R-, n= 11). But the difference was not significant statistically (p= 0.1486). In the evaluation for chemotherapy response, the T/NL was 1.51 ± 0.35 before and 1.31 ± 0.25 after the chemotherapy, in R+ group (p= 0.107). However, a marked decrease in 99Tcm-MIBI uptake was visually detected in some patients of R+ group. In conclusion, we suggest that 99Tcm-MIBI may play a role in the prediction of chemo-sensitivity and in the evaluation of treatment response in lung cancer patients, and is worth for further studies.
Key Words: Lung cancer, scintigraphy, 99Tcm-MIBI, chemotherapy, response evaluation.
# Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXV. Ulusal Kongresi (5-9 Haziran 1999, İstanbul)'nde serbest bildiri olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Celal KARLIKAYA
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
22030, EDİRNE
e-mail: celalk@trakya.edu.tr

[ PDF ]
<< Geri Yazdır