Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Torasik Tüberkülozda Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Yararlılığı
Semra BİLAÇEROĞLU*, Güngör ŞAHİN*, Ziya KUMCUOĞLU**, Hüdaver ALPER***,
Emel ÇELİKTEN*, Kunter PERİM*

    *  İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği,
  **  İzmir Tomografi Merkezi,
***  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İZMİR
ÖZET
Bu çalışma, torasik tüberküloz (Tbc) şüpheli olgularda toraks bilgisayarlı tomografisinin (BT), Tbc tanısı ve aktivitesinin belirlenmesindeki yararlılığını araştırmak amacıyla prospektif olarak planlandı. Balgam veya nazotrakeal aspirat yaymasında asido-alkalo rezistan basil (ARB) homojenizasyon ile en az 3 kez negatif ve göğüs radyografisindeki lezyonların aktivitesi belirlenemeyen, torasik Tbc şüpheli olgular çalışmaya alındı. Hastaların tümünde konvansiyonel toraks BT çekildi ve deneyimli 2 radyolog tarafından lezyonun paterni ve segmental lokalizasyonu, en büyük olasılıkla düşünülen tanı, Tbc ve nonTbc hastalık ayrımı ve Tbc aktivitesi açısından değerlendirildi. Aktif ve inaktif lezyonlar birlikte ise, olgu aktif Tbc olarak kaydedildi. Çalışma 125 olgu ile yürütüldü. Bunların 60'ı aktif ve 33'ü inaktif Tbc, 17'si akciğer kanseri, 14'ü pnömoni, 1'i komplike kist hidatik olarak kanıtlandı. Aktif Tbc'li 60 olgunun %86.6'sı, inaktif Tbc'li 33 olgunun %90.9'u BT ile doğru olarak değerlendirildi. Tbc'de, toraks BT'nin sensitivitesi %91.3, spesifisitesi %81.2, ayırıcı tanıda doğruluğu %88.8, aktivitede doğruluğu %88.1 olarak bulundu. Sonuç olarak, bakteriyolojik veya histolojik olarak tanısı geciken torasik Tbc şüpheli olgularda, Tbc tanısı ve aktivitesini belirlemede, toraks BT'nin sensitivite, spesifisite ve doğruluğu yüksek bir tanı yöntemi olduğu kanısına varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Torasik tüberküloz, bilgisayarlı tomografi, tanı.
SUMMARY
Diagnostic Utility of Computed Tomography in Thoracic Tuberculosis
This study was prospectively designed to investigate the utility of thoracic computed tomography (CT) in determining the diagnosis and activity of the disease in cases suspected of thoracic tuberculosis (Tbc). The cases of suspected thoracic Tbc with at least three acid-fast bacilli-negative smears of sputum or nasotracheal aspirate and with lesions of undetermined activity on chest radiogram were enrolled in the study. Conventional thoracic CT scans were obtained in all of the patients and were assessed by two experienced radiologists regarding the pattern and segmental localization of the lesions, diagnosis of highest possibility, differentiation of Tbc and nonTbc disease, and assessment of Tbc activity. If active and inactive lesions were concurrently present, the case was considered as active Tbc. The study was carried out with 125 cases. Of these, 60 were confirmed to be active and 33 to be inactive Tbc, 17: lung cancer, 14: pneumonia and 1: complicated hydatid cyst. By CT, 86.6% of 60 cases of active Tbc and 90.9% of 33 cases of inactive Tbc were assessed accurately. In Tbc, the sensitivity of CT was found to be 91.3%, the specificity: 81.2%, accuracy in differential diagnosis: 88.8%, and accuracy in determining activity: 88.1%. In conclusion, in the cases suspected of thoracic Tbc with delayed bacteriologic or histologic diagnosis, thoracic CT is a highly sensitive, specific and accurate diagnostic method.
Key Words: Thoracic tuberculosis, computed tomography, diagnosis.
Yazışma Adresi:
Dr. Semra BİLAÇEROĞLU
İnönü Caddesi No: 656/15
35290, İZMİR
[ PDF ]
<< Geri Yazdır