Türkçe       English

<< Geri Yazdır
KOAH'lı Hastalarda Dispne ve Pulmoner Fonksiyonlar, Arter Kan Gazları ve
Egzersiz Kapasitesi Arasındaki İlişki
Öznur AKKOCA*, Ferda ÖNER*, Sevgi SARYAL*, Gülseren KARABIYIKOĞLU*, Özlem GÜRKAN*

* Department of Chest Diseases Faculty of Medicine Ankara University, ANKARA
ÖZET
Dispne, solunum güçlüğünün hissedilmesi olarak tanımlanır. “Medical Research Council (MRC)” skalası, “Baseline Dyspnea Index (BDI)” ve Borg skalası dispnenin derecelendirilmesi için kullanılan klinik yöntemlerdir. Bu çalışmanın amacı, kronik obstrüktif akciğer hastalıklarında (KOAH) klinik dispne skalaları ile solunum fonksiyonları, egzersiz kapasitesi arasındaki ilişkiyi araştırmaktı. Yirmi KOAH'lı olgu ve 12 sağlıklı kontrol olgusu çalışmaya alındı. Tüm olgulara MRC skalası, BDI ve Borg skalası uygulandı. Solunum fonksiyon testleri, maksimal inspiratuvar basınç (Pimax), ağız içi tıkanma basıncı (P0.1), solunum paterni (SP), arter kan gazları ve semptom-sınırlı bisiklet egzersiz testi yapıldı. KOAH olgularının tümü dispne nedeniyle testi sonlandırdılar. KOAH olguları orta şiddetli grupta yer alıyordu (ortalama FEV1: %56.00 ± 15.03). Klinik dispne skalaları; MRC skalası: 2.10 ± 0.55, BDI: 5.65 ± 1.60 ve Borg skalası: 4.55 ± 1.23 idi. BDI Pimax ve P0.1 ile ilişkili değilken, hava akım hızları, PaO2 ve SaO2 ile (p< 0.05, p< 0.01); Borg skalası ise hava akım hızlarıyla anlamlı derecede ilişkiliydi (p< 0.01). Diğer dispne skalaları egzersiz testi parametreleriyle ilişkili değilken, sadece MRC skalası ise pik oksijen tüketimi (VO2/kg%) ile önemli derecede ilişkiliydi (p< 0.05). Sonuç olarak, bu çalışmada klinik dispne skalalarının ve egzersiz dispne skalasının özellikle hava akım hızları ve AKG ile ilişkili olduğu gösterildi. Fakat bu skalalar egzersiz kapasitesiyle anlamlı derecede ilişkili değildi.
Anahtar Kelimeler: KOAH, dispne, egzersiz kapasitesi.
SUMMARY
The Relationship Between Dyspnea and Pulmonary Functions, Arterial Blood Gases and Exercise Capacity in Patients with COPD
Dyspnea is described as a sensation of awareness of difficulty in breathing. Clinical techniques for rating dyspnea include Medical Research Council (MRC) scale, Baseline Dyspnea Index (BDI) and Borg scale. The aim of this study was to investigate the relationship between clinical dyspnea ratings and pulmonary functions, exercise capacity. 20 patients with moderate COPD (group 1) and 12 healthy controls (group 2) were included to the study. MRC scale, BDI and Borg scales were applied to all patients and pulmonary function tests, maximal inspiratory pressure (Pimax), mouth occlusion pressure (P0.1), breathing pattern (BP), arterial blood gases (ABG) and symptom-limited exercise on a cycle ergometer were performed. All patients with COPD terminated the test because of dyspnea. The patients with COPD had moderate COPD [FEV1(pred%): 56.00 ± 15.03%]. The clinical dyspnea ratings of the patients were; MRC scale: 2.10 ± 0.55, BDI: 5.65 ± 1.60 and Borg scale: 4.55 ± 1.23. The BDI showed significant correlation with airflow rates, PaO2 and SaO2 (p< 0.05, p< 0.01), Borg scale showed significant correlation with airflow rates (p< 0.01), whereas they did not show significant correlation with Pimax and P0.1. There was a only significant correlation between MRC scale and peak oxygen uptake [VO2/kg (pred%)]; other dyspnea scales lacked any correlation with exercise testing parameters. In this study, clinical dyspnea scales and ratings during exercise were correlated with mainly airflow rates and ABG parameters. But they were not significant correlation with exercise capacity.
Key Words: COPD, dyspnea, exercise capacity.
Yazışma Adresi:
Dr. Öznur AKKOCA
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı
Dikimevi, ANKARA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır