Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Kritik Hasta Nöropatisi ile Komplike Olmuş İlginç Bir ARDS Olgusu
Özlem URAL GÜRKAN*, Fevzi ALTINTAŞ**, Özlem KUMBASAR*, Turan ACICAN*,
Sevgi SARYAL*, Doğanay ALPER*

  *  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
**  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Yetmişdört yaşında bir erkek hasta, antibiyotik tedavisine rağmen düşmeyen ateş ve nefes darlığı nedeniyle kliniğimize kabul edildi. PA akciğer grafisinde bilateral yamalı infiltratlar saptandı. Pnömoni ve pulmoner emboli ön tanıları ile nonspesifik antibiyotik ve heparin tedavisi başlanan hasta artan infiltratları ve derinleşen hipoksemisi nedeniyle kliniğimiz solunum yoğun bakım ünitesi (YBÜ)'ne nakledildi. Hastada idrarda Legionella antijeni pozitifliği saptandı. Tedavi altında giderek klinik durumu bozulan hasta Legionella pnömonisine bağlı gelişen ARDS ön tanısı ile entübe edilerek mekanik ventilatöre bağlandı. Hastanın tedavi yanıtsızlığı ve genel durumunun giderek bozulması nedeniyle tedaviye steroid eklendi. Klinik olarak belirgin düzelme görülen hasta 7. günde ekstübe edildi. İzleminde ayaklarının üzerine basamama şikayeti ortaya çıktı. Elektronöromiyografide sensorimotor aksonal polinöropati saptandı ve tablo nöroloji kliniği ile yapılan konsültasyon neticesinde kritik hasta nöropatisi olarak değerlendirildi. Yapılan diğer tetkiklerde etyolojiye yönelik bir neden bulunamadı. Hasta kas ve cilt biyopsilerini kabul etmedi ve kendi isteğiyle taburcu edildi. Steroid tedavisi tedricen azaltılarak kesildi. Üç aydır Steroidsiz izlenen hasta halen kontrolümüz altında olup herhangi bir semptomu mevcut değildir.
Anahtar Kelimeler: ARDS, Legionella pnömonisi, kritik hasta nöropatisi.
SUMMARY
An Interesting ARDS Patient Complicated with Critical Care Polyneuropathy
A 74 years-old man was admitted to our clinic because of fever and dyspnea. Chest X-ray revealed bilateral patchy infiltrates. Antibiotics and heparin therapy was initiated. The patient was transferred to our respiratory intensive care unit because of deepening hypoxemia and increased infiltrates on his chest radiograph. He was diagnosed as ARDS due to Legionella pneumonia and was intubated. Steroid therapy was initiated due to irresponsiveness to the therapy. He was extubated seven days later in the respiratory care unit. On follow up, disability while walking was observed. ENMG was performed which revealed sensorimotor axonal neuropathy. He was diagnosed as having critical care neuropathy. The patient refused further investigation and was discharged. Steroid therapy was tapered and ceased. On follow up he is still in stable condition.
Key Words: ARDS, Legionella pneumonia, critical care neuropathy.
Yazışma Adresi:
Dr. Özlem URAL GÜRKAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları ve
Tüberküloz Anabilim Dalı
Mamak, ANKARA
e-mail: ozlemgurkan@dr.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır