Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Transuda-Eksuda Ayrımında Çeşitli Biyokimyasal Parametrelerin Karşılaştırmalı Analizi#
Berna KÖMÜRCÜOĞLU*, Melih BÜYÜKŞİRİN*, Emel ÇELİKTEN*, Dilek KALENCİ**, Kunter PERİM*

  *  İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği,
**  İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı, İZMİR
ÖZET
Plevra sıvısında, transuda-eksuda (TR-EK) ayrımında Light kriterleri (LK), LK'nin ve kolesterol (kol)'ün farklı sınır değerleri, albumin gradienti (Alb Gr) ve bilirubin (bil) düzeylerinin tanısal değerleri araştırıldı. Yüzoniki plevra sıvılı olguda eş zamanlı alınan PS ve kan örneklerinde protein (pro), LDH, kolesterol, albumin ve bilirubin düzeylerine bakıldı. Plevra sıvıları aşağıda belirtilen 13 kritere göre TR-EK olarak sınıflanmıştır: 1. PS/kan pro> 0.5, 2. PS/kan pro> 0.6, 3. PS/kan LDH> 0.6, 4. PS/kan LDH> 0.9, 5. PS LDH> 200 U/L, 6. PS LDH> 280 U/L, 7. PS LDH> 307 U/L, 8. PS kol> 60 mg/dL, 9. PS kol> 45 mg/dL, 10. PS/kan kol> 0.3, 11. PS/kan kol> 0.6, 12. Alb Gr< 1.2, 13. PS/kan bil> 0.6 olması eksuda olarak yorumlandı. Tanıları klinik veriler ve diğer laboratuvar incelemeleriyle kesinleşen 112 olgudan 90 (%80)'ı eksuda, 22 (%20)'si transuda idi. Yapılan analizlerde eksudayı belirleme doğrulukları en yüksek olanlar; PS/kan pro> 0.5, PS/kan LDH> 0.6, PS LDH> 200 U/L, PS kol> 45 mg/dL,  PS/kan kol> 0.3'tü. Değişik sınır değerlerinin LK'ye üstünlüğü saptanamadı. LK'de doğruluk %97.5, duyarlık %100, özgüllük %85'ti. LK eksudayı belirlemede en duyarlı yöntem olarak saptandı. LK, PS/kan kol> 0.3, PS kol> 45 mg/dL, Alb Gr ve bil düzeylerinin eksudayı belirleyici özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p> 0.05).
Anahtar Kelimeler: Plevra sıvısı, transuda, eksuda, Light kriterleri, farklı sınır değerleri.
SUMMARY
Comperative Analysis of Some Biochemical Parameters in Differentiating Transudates from Exudates
In differentiation of transudate and exudate (TR-EX) in pleural effusions (PE), the diagnostic values of Light's criteria (LC), different cut-off values of LC and cholesterol (chol), albumin gradient (Alb Gr) and bilirubin (bil) levels were investigated. Levels of protein (pro), LDH, cholesterol, albumin and bilirubin were investigated in concurently obtained pleural fluid and blood samples of 112 subjects with PE. The PE's were classified as TR's or EX's according to 13 criteria stated below: It's considered as an exudate if: 1. PE/blood pro> 0.5, 2. PE/blood pro> 0.6, 3. PE/blood LDH> 0.6, 4. PE/blood LDH> 0.3, 5. PE LDH> 200 U/L, 6. PE LDH> 280 U/L, 7. PE LDH> 307 U/L, 8. PE chol> 60 mg/dL, 9. PE chol> 45 mg/dL, 10. PE/blood chol> 0.3, 11. PE/blood chol> 0.6, 12. Alb Gr< 1.2, 13. PE/blood bil> 0.6. The differentiation of an EX and TR in PE was corroborated by definite clinical diagnosis (90 PE exudate 80%, 22 PE transudate 20%). According to the analysis, the highest accuracy rates in determinig an EX were: PE/blood pro> 0.5, PE/blood LDH> 0.6, PE LDH> 200 U/L, PE chol> 45 mg/dL, PE/blood chol > 0.3. Different cut-off values were not found to be superior to classical values of LC. For LC's, the accuracy was 97.5%, the sensitivity was 100%, the spesificity was 85%. LC's were found to be the most sensitive method in determinig exudates. No statistically significant difference was found between Light criteria, PE/blood chol> 0.3, PE chol> 45 mg/dL, Alb Gr and bil levels in determining an exudate (p> 0.05).
Key Words: Pleural effusion, tansudate, exudate, Light criteria, different cut off values.
# Bu çalışma, Toraks Derneği 2. Ulusal Kongresi (6-10 Mayıs 1998 Antalya)'nde sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Berna KÖMÜRCÜOĞLU
İzmir Göğüs Hastalıkları ve
Cerrahisi Eğitim Hastanesi
Yenişehir, İZMİR
[ PDF ]
<< Geri Yazdır