Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Pnömokonyoz Olgularında Radyolojik Bulgular, Solunum Fonksiyon Testleri,
EKG ve Arter Kan Gazları Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Meral SAYGUN*, Arslan TUNÇBİLEK**, Gülseren KARABIYIKOĞLU***

    *  Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, KIRIKKALE
  **  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı,
***  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Araştırma 1994-1996 yılları içinde SSK Yüksek Sağlık Kurulu (YSK)'nda incelenen 5000 dosyada yapıldı, meslek hastalıklarının dağılımı, bunlar içinde pnömokonyoz oranı, pnömokonyoz tanısı konan kişilerdeki radyolojik bulgular solunum fonksiyon testleri (SFT), elektrokardiyografi (EKG), arter kan gazları (AKG), akciğer CT sonuçlarını değerlendirmek amaçlandı. Çalışmamız kayıtlara dayalı, retrospektif bir araştırmadır.
Çalışmanın bulgularına göre; 3 yıllık süre içinde YSK'da görüşülen 5000 dosyanın %59.8'i pnömokonyoz yönünden incelenmiş, bunların %48.3'üne kesin pnömokonyoz tanısı konmuştur. Üç yıllık süre içinde YSK'da meslek hastalığı olarak pnömokonyoz tanısı alan 321 kişinin yaş ortalamaları 56.92 ± 0.34 yıldır. İşçilerin hepsinin lağımcı, kazmacı, tabancı olarak ocak içinde çalışmış olduğu gözlenmiş ve çalışma sürelerinin ortalamaları ise 21.62 ± 0.34 yıl olarak bulunmuştur. Yaş grupları ile çalışma süreleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Pnömokonyoz tanısı almış 321 kişinin radyolojik bulguları SFT EKG, AKG, akciğer CT sonuçları değerlendirilip, bulgular literatür bilgileri ile karşılaştırılmıştır.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sisteminin uygulanmasında ortaya çıkan açıkların kapatılması ve pnömokonyoz olgularında tanıda, malüliyet oranlarının değerlendirilmesinde, hastalığın prognozunun saptanmasında; radyolojik bulgular, SFT, akciğer CT ve pulmoner hemodinami bulgularının birlikte değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kömür işçileri, mesleki hastalıklar, pnömokonyoz, Yüksek Sağlık Kurulu.
SUMMARY
The Evaluation of Radiological Findings, Pulmonary Function Tests, Electrocardiographic Findings and Arterial Blood Gases in Pneumoconiosis Cases
The aim of this retrospective study which based on registration is evaluate the distribution of occupational diseases in 5000 cases under review by the High Health Committee during 1994-1996. The ratio of pneumoconiosis, disability and death, the difficulties in diagnosis, the radiological findings, pulmonary function tests, arterial blood gases, electrocardiographic findings and computed tomography of the lung were investigated in our patients.
The results of the study have demonstrated that of 5000 cases under review by the High Health Committee during the three-year period, 59.8% have been evaluated with emphasis on pneumoconiosis, 48.3% with the established diagnosis of pneumoconiosis. Mean age for 321 individuals diagnosed with pneumoconiosis as an occupational disease by the High Health Committee during the three-year period has been found to be 56.92 ± 0.34 years. All of the individuals have been recognized to have worked in drains or as diggers and the mean time at work has been found to be 21.62  ± 0.34 years. A significant correlation has been determined between the age groups and the time at work. The radiological findings, pulmonary function tests, electrocardiographs, arterial blood gases and tomographies of 321 cases diagnosed pneumoconiosis have been evaluated and the results have been compared with references.
The radiological findings, pulmonary function tests, thorax CT and the findings on pulmonary hemodynamics have been suggested to be used in combination for solving the problems appeared in applying the ILO system and in the diagnosis of cases with pneumoconiosis and the determination of the ratio of disability and the prognosis for the disease.
Key Words: Coal workers, occupational diseases, pneumoconiosis, High Health Committee.
Yazışma Adresi:
Dr. Meral SAYGUN
Emek Mahallesi 60. Sokak No:2/2
06510, ANKARA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır