Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Yaşam Kalitesi ve Solunum Fonksiyon Testi ile İlişkisi#
Serkan AKBAY*, Bahar KURT*, Arzu ERTÜRK*, Meral GÜLHAN*, Nermin ÇAPAN*

* Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA
ÖZET
Kronik obstrüktif akciğer hastalarında (KOAH) egzersiz toleransında azalma ve yaşam kalitesinde düşme görülür. Bu çalışmada akciğer fonksiyonlarının yaşam kalitesi üzerine relatif etkisi araştırıldı. Yaş ortalaması 62 olan, 102 (78 erkek, 24 kadın) KOAH'lı hasta incelendi. Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi (HRQL) ölçümlerinde semptom, aktivite ve etki komponentleri “St. George's Respiratory Questionnaire (SGRQ)” kullanılarak değerlendirildi. Statik akciğer volümleri, birinci saniye zorlu ekspiratuvar volümü (% beklenen) (FEV1) ve FEV1/FVC zorlu vital kapasite ölçüldü. Hastalar FEV1 değerlerine  göre “American Toracic Society (ATS)” kriterleri gözönüne alınarak 3 gruba ayrıldı. Yaşam kalitesinin skorları FEV1/ FVC değeri < %34 ün altında olan hastalarda yüksek bulundu. Yaş, seks ve hastalığın süresi ile yaşam kalitesi arasında ilişki olmamasına rağmen FEV1 ile yaşam kalitesi arasında önemli bir ilişki bulundu. Sonuçlarımıza göre hastalığın ciddiyeti arttıkça KOAH'ın yaşam kalitesine etkisinin arttığı ve KOAH'lı hastalarda yaşam kalitesinin ölçülmesinde bu anketin geçerli ve uygulanabilir olduğu görüldü.
Anahtar Kelimeler: Yaşam kalitesi, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akciğer fonksiyon testi.
SUMMARY
The Relationship Between Quality of Life and Lung Function Tests in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) usually have a decreased exercise tolerance and reduced quality of life. In this study we have therefore investigated the relative contribution a lung function on quality of life. One hundred and two patients with COPD of mean age 62 years (78 male and 24 female) were included. Health related quality of life (HRQL) was assessed by means of the St. George's Respiratory Questionnaire (SGRQ) measuring symptoms, “activity”, and “impact”. Static lung volumes, forced expiratory volume in one second (predicte) (FEV1) and FEV1/forced vital capacity (FVC) were measured. The severity of COPD was staged according to the American Thoracic Society (ATS) guideliness. All quality of life scores were higher in subjects with FEV1/FVC in < 34%. We have found no relationship between quality of life and age, sex or duration of disease but have shown significant relationships with FEV1. Our results indicated that the effect of COPD on health related quality of life increases as disease severity increases. Thus it has been shown that the questionnaire is valid, and responsive. It can therefore serve as a useful disease spesific measure of quality of life for clinical trials.
Key Words: Quality of life, chronic obstructive pulmonary disease, lung function tests.
# Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği XXV. Ulusal Kongresi (5-9 Haziran 1999 İstanbul)'nde sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Bahar KURT
Mesa Koru Sitesi Orkide Blok Daire: 25
06530, ANKARA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır