Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Pulmoner Ventilasyon ve
Perfüzyon Dağılımının Semikantitatif Analizi
Aydan ÇAKAN*, Ayla TEKİN*, Ayşe ÖZSÖZ*, Hayal ÖZKILIÇ**, Günal ERENEL**, Şevket DERELİ*

  *  İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi,
**  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İZMİR
ÖZET
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan bir grup hastada pulmoner perfüzyon ve ventilasyon fonksiyonları incelendi. Bu amaçla 8 normal ve 15 KOAH'lı hastada akciğer fonksiyon testleri (SFT) ve arteryel kan gazı (AKG) analizleri yapıldı. Teknisyum 99m-makroagregat albumin (Tc99m-MAA) ile pulmoner perfüzyon imajları, Tc-99m-dietilen triamin penta asetik asit (DTPA) ile ventilasyon imajları elde edildi. Sintigrafiler horizontal olarak çizilen çizgilerle üst, orta ve alt olmak üzere 6 eşit bölgeye ayrıldı. Radyoaktivitenin bölgesel kantifikasyonu ile akciğer fonksiyonlarının bölgelere göre dağılımı belirlendi. Elde edilen değerler kontroller ile A ve B tipi KOAH'lılar arasında karşılaştırıldı. Her iki grup KOAH'lı hastalarda akciğerlere ait ventilasyon ve perfüzyon fonksiyonlarının orta bölgelerde normallere oranla artmış, alt bölgelerde ise azalmış olduğu ortaya kondu. Ayrıca üst bölgelerin ventilasyonu A tipi KOAH'ta bozulmuştu, B tipi KOAH'ta ise normalden daha iyi idi.
Anahtar Kelimeler: KOAH, ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi.
SUMMARY
Semiquantitative Analysis of the Distribution of Pulmonary Ventilation and Perfusion Function in Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Pulmonary perfusion and ventilation were investigated in a group of patients with COPD. For this purpose, pulmonary function tests and blood gases analysis were performed. And pulmonary perfusion images with Tc-99m-MAA and ventilation images with with Tc 99-DTPA were obtained in 25 patient with COPD and eight normals. Scintigraphies were divided horizontally in to the six equal regions of interest on the computer to represent the upper, middle or lower lung fields. Regional quantitations of radioactivity showed the regional distribution of pulmonary functions. Findings were compared with controls and patients with COPD, both type A and type B. It was found that pulmonary functions of perfusion and ventilation were increased at the middle parts and were decreased at the lower parts of lung in both groups of patients. In addition, the ventilation at the upper lung parts was worse in the patients with type A COPD and is better than normals in the patients with type B COPD.
Key Words: COPD, ventilation-perfusion syntigraphy.
Yazışma Adresi:
Dr. Aydan ÇAKAN
İzmir Göğüs Hastalıkları ve
Cerrahisi Eğitim Hastanesi
İZMİR
[ PDF ]
<< Geri Yazdır