Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Aktif Akciğer Tüberkülozu Tanısı Alan, Löwenstein Kültürü Pozitif Olgularda
Mikobakterilerin Nükleik Asit Çoğaltma ve Biyokimyasal Yöntemler ile İdentifikasyonu#
A. Emin ERBAYCU*, M. Şevket DERELİ*, Aydan ÇAKAN*, Ayşe ÖZSÖZ*, Oya ERBAYCU**, Zühre BADAK**

  *  İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi,
**  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji AnabilimDalı, İZMİR
ÖZET
Aktif akciğer tüberkülozu tanısı alan hastalarda biyokimyasal testler ve Gen Probe nükleik asit çoğaltma yöntemi kullanarak mikobakteri identifikasyonu yapmak ve atipik mikobakteri infeksiyonu insidansını araştırmayı amaçladık. Yetmişsekiz olguda Gen Probe identifikasyonu, 31 olguda ise ek olarak niasin ve katalaz testlerini uyguladık. Otuzbir suşun 25 (%80.6)'i niasin (+), 6 (%19.4)'sı niasin (-) ve 26 (%83.9)'sı katalaz (-), 5 (%16.1)'i katalaz (+) idi. Gen Probe identifikasyon testinin mikobakterilerin kesin identifikasyonu için biyokimyasal testlere göre daha güvenilir olduğu sonucuna vardık.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, atipik mikobakteri, Gen Probe, biyokimyasal metodlar.
SUMMARY
Identification of Mycobacterium with Nucleic Acid Multiplication and Biochemical Methods on Lowenstein Culture Positive Patients Diagnosed Active Pulmonary Tuberculosis
We intended to identify mycobacterium and search the incidence of atypical mycobacterium infection in patients diagnosed active pulmonary tuberculosis using biochemical tests and Gen Probe nucleic acide multiplication method. We carried out Gen Probe identification for 78 cases, additional niacin and catalase tests on 31 cases. About 31 strain; 25 (80.6%) of them were niacin (+), 6 (19.4%) were niacin (-), 26 (83.9%) of them were catalase (-), 5 (16.1%) were catalase (+). We concluded Gen Probe identification test to be more dependable than the biochemical tests for the exact identification of mycobacterium.
Key Words: Tuberculosis, Gen Probe, Atypical mycobacterium, Biochemical methods.
# Toraks Derneği'nin 2. Ulusal Kongresi (6-10 Mayıs 1998, Antalya)'nde sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. A. Emin ERBAYCU
İzmir Göğüs Hastalıkları ve
Cerrahisi Eğitim Hastanesi
İZMİR
[ PDF ]
<< Geri Yazdır