Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Ciddi Toplum Kökenli Pnömonide Etyoloji ve Prognostik Faktörler
Aykut ÇİLLİ*, Tülay ÖZDEMİR*, Candan ÖĞÜŞ*, Ayla KARA*

* Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANTALYA
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, ciddi toplum kökenli pnömoni (CTKP)'si olan hastalardaki etyolojik etkenleri, klinik bulguları, prognostik faktörleri ve hastalığın sonucunu belirlemektir. Ocak 1997 ve Ocak 2000 tarihleri arasında bu tanı ile hastanemize yatırılan, immünsüpresyonu olmayan 33 hastanın tıbbi kayıtları incelendi. Klinik ve radyolojik bulgular, mikrobiyolojik veriler, uygulanan tedaviler ve hastalığın sonucu değerlendirildi. Otuzüç hastanın 5 (%15)'inde akciğer tüberkülozu vardı. Bu hastalar gözardı edildiğinde, 28 hastanın 6 (%21)'sında etyolojik tanıya ulaşıldı. Dört olguda Streptococcus pneumoniae ve 2 olguda Legionella pneumophila saptandı. En sık altta yatan hastalık, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) idi (7 hasta, %25). Başvuruda 7 hasta mental olarak konfüze idi, 6 hasta şoktaydı ve 10 (%35) hastada hastanede yatışı sırasında mekanik ventilatör gereksinimi oldu. Mortalite oranı %25 idi. Mortalite ile ilişkili risk faktörleri konfüzyon, mekanik ventilatör gereksinimi, düşük Glasgow koma skoru, ileri yaş (> 65 yıl) ve akut böbrek yetmezliği idi. Sonuç olarak, etkili antibiyotiklerin varlığına rağmen ciddi toplum kökenli pnömoni yaşamı tehdit etmeye devam eden önemli bir hastalıktır. Mortalite ile ilişkili risk faktörleri iyi bilinmektedir. Tedavi çoğunlukla empiriktir, bu nedenle epidemiyolojik ve klinik verilerle de desteklenmelidir.
Anahtar Kelime: Ciddi toplum kökenli pnömoni.
SUMMARY
Etiology and Prognosis Factors in Severe Community-Acquired Pneumonia
The aim of the study was to determine the etiology, clinical features, prognosis factors and outcome of severe community-acquired pneumonia. The records of 33 consecutive nonimmunocompromised patients admitted to the hospital between January 1997 and January 2000 with this diagnosis were reviewed. Clinical and radiographic findings, microbiological data, treatments and outcome were analysed. Five (15%) of the 33 patients had pulmonary tuberculosis. When these patients were excluded, a microbiological diagnosis was made in 6 (21%) cases. The organisms were Streptococcus pneumoniae
(4 cases) and Legionella pneumophila (2 cases). The most frequent underlying disease was COPD (7 patients, 25 percent). On admission, 7 patients were mentally confused, 6 were in shock and 10 (35 percent) required mechanical ventilation during their hospitalisation. Death rate was 25 percent. It was significantly associated with a confusion, mechanical ventilation requirement, low Glasgow coma score, age more than 65 years and acute renal failure. In conclusion, despite the availability of adequate antimicrobial agents, severe community-acquired pneumonia is still one of the most important cause of death. The risk factors assocated with mortality are well known. The initial treatment is often empirical, being supported by knowledge of epidemiologic and clinical data.
Key Word: Severe community-acquired pneumonia.
Yazışma Adresi:
Dr. Aykut ÇİLLİ
Meltem Mahallesi Etmen Sitesi
B Blok Daire No: 18
ANTALYA
e-mail: acilli@usa.net
[ PDF ]
<< Geri Yazdır