Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Göğüs Duvarından Kaynaklanan Bir Dev Hamartom Olgusu#
Oğuzhan OKUTAN*, Ahmet İLVAN*, Zafer KARTALOĞLU*, Habil TUNÇ*, Şaban SEBİT*, Şükrü YILDIRIM**, Çınar BAŞEKİM***

    *  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi,
  **  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Patoloji Servisi,
***  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Radyoloji Servisi, İSTANBUL
ÖZET
Olgumuz 21 yaşında erkek, sol kürek kemiği üzerinde şişlik şikayeti nedeniyle yatırıldı. Bu şişlik yaklaşık 3 yaşından itibaren ortaya çıkmış ve yaşının ilerlemesi ile birlikte büyümüştü. Sol hemitoraks skapula üzerinde 25 x 18 cm boyutlarında eritemli, deri seviyesinden kabarık ve geniş plak tarzında lezyon izlendi. Akciğer grafisi ve bilgisayarlı toraks tomografisinde sol hemitoraks arka duvarında 3. kaburgayı destrükte ederek strüktürünü bozan ve ileri derecede yeni kemik oluşumuna neden olan, çevre yumuşak dokuları infiltre ederek toraksta asimetri doğuran ve sol akciğer volümünü azaltan plevraya uzanım gösteren tümoral lezyon izlendi. İnsizyonel biyopsi ile alınan materyal, patolojik inceleme sonucunda yumuşak doku hamartomu olarak raporlandı. Sol posterolateral J torakotomi ile tümoral kitle tamamen rezeke edildi.
Anahtar Kelimeler: Hamartom, göğüs duvarı.
SUMMARY
The Case with Giant Hamartoma Originated from Chest Wall
A 21 year old man was admitted to the hospital with swelling on his left scapular region. He expressed that the swelling had occurred in his third age and increased as he got older. Physical examination revealed an erytematous, swollen, and wide plaque form mass lesion, on the left scapula which was at the dimension of 250 x 180 mm. Thorax CT revealed tumoral lesion in left hemithorax wall which destructed the of 3rd rib, and gave rise to the new bone growing and asymmetry in thorax by infiltrating surrounding soft tissues, and decreased left lung volume. Pathological findings referred to soft tissue hamartoma. After the diagnosis established, the patient underwent to J thoracotomy.
Key Words: Hamartoma, chest wall.
# Bu olgu sunumu Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (9-13 Nisan 2000 Belek, ANTALYA)'nde poster olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi
Dr. Oğuzhan OKUTAN
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi
81020, Acıbadem, İSTANBUL
e-mail: oguzhanokutan@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır