Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Sigara İçenlerin Antioksidan Savunma Sistemindeki Değişmeler
Fatih GÜLTEKİN*, Ayşe GÖKDUMAN*, Fehmi ÖZGÜNER**, Mehmet AKDOĞAN*,
Recep SUTÇÜ*, Namık DELİBAŞ*

  *  Department of Biochemistry and Clinical Biochemistry Medical Faculty of Süleyman Demirel University,
**  Department of Phisyology Medical Faculty of Süleyman Demirel University, ISPARTA
ÖZET
Sigara kullanımının antioksidan sistem ve ilişkili bazı parametrelerde değişikliklere neden olup olmadığının belirlenmesi amacıylı en az 5 yıldır günde bir paketten fazla sigara içen 50 birey ve hiç sigara içmemiş olan 50 sağlıklı birey incelendi. Tüm olgularda serum katalaz, eritrosit süperoksid dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GSH-Px), glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) enzim aktiviteleri ile serum ve eritrosit malondialdehit (MDA) düzeyleri araştırıldı. Ayrıca tam kan sayımı, ürik asit, albümin ve bilirübin düzeyleri çalışıldı. Araştırılan enzimlerden katalaz ve GSH-Px aktiviteleri, sigara içenlerde içmeyenlere göre anlamlı olarak düşük bulunurken, SOD ve G6PD aktivitelerinde her iki grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Lipit peroksidasyon ürünü olan ve oksidatif hasarı gösteren MDA ise sigara içenlerde gerek serumda ve gerekse eritrositlerde anlamlı olarak yüksek bulundu (p< 0.001). Sigara içenlerde serum albümin ve ürik asit düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı olmayan düzeyde düşük bulunurken (p> 0.05), lökosit sayımı (p< 0.001) ve hemoglobin düzeyi anlamlı olarak (p< 0.01) daha yüksek bulundu. Bu sonuçlara dayanarak antioksidan bileşiklerin oksidanlara karşı koyarken baskılanmış olabileceği ya da sigara dumanının içerdiği bazı kimyasal bileşiklerce inhibe edilmiş olabilecekleri öne sürülebilir.
Anahtar Kelimeler: Katalaz, glutatyon peroksidaz, malondialdehid, süperoksid dismutaz, sigara içme, antioksidan sistem.
SUMMARY
Changes in the Antioxidant Defense System of the Smokers#
To determine whether tobacco use is associated with certain alterations involving antioxidant system and some of its related parameters 50 subjects who have been smoking more than a pack of cigarette per day for at least five years and 50 healthy individuals who had never smoke in their life were examined. Serum catalase, erythrocyte superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GSH-Px), and glucose 6-phosphate dehydrogenase (G6PD) activities, and malondialdehyde (MDA) concentration in both serum and erythrocyte of all subjects were measured. Periferic blood count, serum uric acid, and albumin levels were also measured. In comparison with the non smokers, catalase and GSH-Px enzyme activities were found significantly lower in the smokers while SOD and G6PD activities were not significantly different. In addition, MDA was found significantly higher in both serum and erythrocytes (p< 0.001) of the smokers compared with nonsmokers. While serum albumin and uric acid levels of smokers were found not significantly lower (p> 0.05), hemoglobin (Hb) and white blood cells (WBC) were found higher (p< 0.01 and p< 0.001, respectively). From these results, it can be suggested that antioxidants can be depleted against fighting with oxidants, or they can be inhibited by certain chemical compounds of cigarette smoke.
Key Words: Catalase, glutathione peroxidase, malondialdehyde, superoxide dismutase, smoking, antioxidant system.
# Antalya'da 1999 yılında “The First International Bioscience Days” te poster olarak sunulmuştur.
Address for Correspondence:
Fatih GÜLTEKİN, MD
Department of Biochemistry and
Clinical Biochemistry Medical Faculty of
Süleyman Demirel University
32040, ISPARTA
e-mail: drfatih2000@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır