Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozunda Bronkoalveoler Lavajdaki
Adenozin Deaminaz Aktivitesinin Tanısal Değeri
Mustafa DELİBALTA*, Demet KARNAK*, Sumru BEDER*, Oya KAYACAN*, Levent KARACA**

  *  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı,
**  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Klinik ve radyolojik açıdan kuvvetle akciğer tüberkülozu (Tbc) düşünülen, ancak balgam asidoresistan basil (ARB) incelemesi negatif bulunan olgularda, bronkoalveoler lavaj (BAL)'daki adenozin deaminaz (ADA) düzeyinin tanıda kullanılabilirliğini araştırmayı amaçladık. Ondokuz (15E, 4K) Tbc olgusu, 29 (19E,10K) Tbc dışı akciğer hastalığı olan ve 12 (7E, 5K) sağlıklı kontrol olgusunda BAL ve serumdaki ADA aktivitesi (BALADA ve SerumADA) çalışıldı. İşlem kolorimetrik yöntem ve spektrofotometre kullanılarak, 638 nm dalga boyunda gerçekleştirildi. Serum-BAL albumin (SerumAlbumin-BALAlbumin) ve ADA aktiviteleri referans alınarak akciğerler için lokal ADA aktivitesi (LokalADA) hesaplandı (1): LokalADA= BALADA-(SerumADA x BALAlbumin/SerumAlbumin). Diğer gruplarla karşılaştırıldığında ve LokalADA Tbc grubunda belirgin olarak daha yüksek bulundu (p< 0.01). BALADA ve LokalADA, SerumADA'ya oranla daha duyarlı ve özgül bulundu (Tablo 1). Tbc kuşkulu olgularda BALADA ve LokalADA'nın, tanıyı erken saptama ve antitüberkülo tedavi başlamaya karar vermede etkin olduğu kanısındayız.
Tablo 1. Grupların ortalama ADA aktivitesi, “cut-off“ değerleri (ortalama ± 2SD U/L) ve duyarlılık–özgüllük yüzdeleri.
                “Cut-off” değeri     Tbc (n= 19)  Tbc dışı (n= 29)  Kontrol (n=12)  Duyarlılık (%)      Özgüllük (%)
SerumADA        28.5             34.4 ± 14.0      14.8 ± 6.8          16.7 ± 5.9            52.6                   92.6
BALADA             1.00               3.1 ± 2.0         0.4 ± 0.5            0.2 ± 0.4             100                    85.3
LokalADA           0.63               2.9 ± 2.0         0.4 ± 0.5            0.1 ± 0.2             100                    82.9
Anahtar Kelimeler: BAL ADA aktivitesi, yayma negatif akciğer tüberkülozu.
SUMMARY
Diagnostic Value of Adenosine Deaminase (ADA) Activity in Bronchoalveolar Lavage Fluid (BALF) in Smear Negative Pulmonary Tuberculosis (TBC)
Our aim was to determine whether the level of ADA in BALF can be used as a diagnostic tool for pulmonary tuberculosis (Tbc) in smear negative patients who strongly suggested Tbc in clinical and/or radiological aspects. Nineteen (15M, 4F) Tbc patients, 29 (19M, 10F), nonTbc patients with miscellaneous diseases, and 12 (7M, 5F) healthy control subjects were enrolled in the study. Serum and BALF ADA activity (SerumADA and BALFADA) were measured by colorimetric method by using spectrophotometer at 638 nm. Local ADA activities (LocalADA) were worked out by the following formula (1):
LocalADA= BALADA-(SerumADA x BALAlbumin/SerumAlbumin). Mean ADA activities of sera, BALF and LocalADA were significantly high in Tbc patients when compared with the other two groups (p< 0.001). High sensitivity and specificity rates were observed in BALFADA and LocalADA levels (Table 1). We conclude that BALFADA and LocalADA levels may be helpful in establishing the diagnosis and initiating the therapy in patients with a presumptive diagnosis of Tbc.
Table 1. Mean ADA activities of the study groups, cut-off values (mean ± 2SD U/L) and sensitivity and specificity rates are shown.
               Cut-off values    Tbc (n= 19)      NonTbc (n= 29)   Control (n= 12)   Sensitivity (%)   Specificity (%)
SerumADA      28.5           34.4 ± 14.0          14.8 ± 6.8           16.7 ± 5.9              52.6                   92.6
BALFADA         1.00             3.1 ± 2.0             0.4 ± 0.5             0.2 ± 0.4                100                    85.3
LocalADA        0.63             2.9 ± 2.0             0.4 ± 0.5             0.1 ± 0.2                100                    82.9
Key Words: BAL ADA activitiy, smear negative pulmonary Tbc.
Yazışma Adresi:
Dr. Demet KARNAK
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı
06100, Cebeci, ANKARA
e-mail: karnak@dialup.ankara.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır