Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Transbronşiyal Biyopsinin Akciğer Hastalıklarındaki Tanısal Değeri
Erdoğan ÇETİNKAYA*, Pınar YILDIZ*, Figen KADAKAL*, Uğur ÇIKRIKÇIOĞLU*,
Ali TEKİN*, Füsun SOYSAL*, Veysel YILMAZ*

* Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İSTANBUL
ÖZET
Çeşitli akciğer hastalıkları nedeni ile kliniğimizde tetkik edilen 53 olgu (yaş ortalaması 43.9 ± 16.1 yıl), floroskopi kullanılmadan yapılan transbronşiyal akciğer biyopsisi (TBB)'nin, farklı hastalık gruplarındaki tanısal başarısı ve komplikasyonları açısından değerlendirilmiştir. Olguların 46 (%87)'sında difüz, 7 (%13)'sinde ise lokalize radyolojik görünüm mevcut olup, 53 olguda 65 TBB yapılmıştır. Onüç olguda parankim elde edilememiştir. Parankim varlığı saptanan 40 olgunun 30'unda tanı konulmuştur (tüm olguların %57'si). Transbronşiyal biyopsi ile tanı oranının sarkoidoz (6 olgudan 4'ünde, %66), malignite (5 olgunun 3'ünde, %60), IIF (16 olgudan 11'inde, %69) tanısı alan olgularda, tüberküloz olguları ile karşılaştırıldığında (miliyer tüberkülozlu 14 olgunun 7'sinde %50, lokalize lezyonu olan Tbc olgularının 3'ünden 1'inde %33) daha yüksek olduğu görülmüştür. Pnömotoraks gelişen 4 olgunun (65 girişimden 4'ünde, %6) 2'si miliyer tüberküloz 2'si malignite tanısı almıştır ve 3'ü ilk biyopside 1'i ise ikinci biyopside oluşmuştur. Bunlardan 2'si istirahatle düzelmiş, 1 olguda basit aspirasyon uygulanmış, 1 olguda ise tüp drenajı gerekmiştir. Sonuç olarak, transbronşiyal biyopsinin tanı başarısında hastalığın tipinin önemli bir payı olduğu görülmüştür. Kolay ve tekrarlanabilir olmasının yanısıra, taşıdığı komplikasyon riskinin düşük olması nedeni ile difüz ve lokal akciğer parankim hastalıklarının tanısında pratik değeri olduğu düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Transbronşiyal biyopsi, tanı, pnömotoraks.
SUMMARY
The Diagnostic Value of Transbronchial Biopsy at Lung Disease
53 patients (mean age: 43.9 ± 16.1 year) followed by our clinic due to various pulmonary disease were evaluated for the diagnostic success and complications of transbrochial biopsy (TTB) without assistance of fluoroscopy in different disease groups. 65 transbronchial biopsies were performed on 53 patients who had diffuse (46 patients; 87%) and localized (7 patients; 13%) radiological lesions. Parenchyme was not obtained in 13 patients. Among remaining 40 patients whom we obtained parenchyme, in 30 patients (57%; of the all patients) diagnosis could be established. Diagnostic success ratios with TBB were higher in sarcoidosis (4 of the 6 patients; 66%), malignancy (3 of the 5 patients; 60%) and IIF (11 of the 16 patients; 69%) when compared with tuberculosis patients (7 of the 14 patients; 50%) with miliary tuberculosis, and 1 of the 3 patients (33%) with localised tuberculosis lesions. 4 patients who developed pneumothorax (4 of the 65 interventions; 6%) were diagnosed as miliary tuberculosis (2 patients) and malignancy (2 patients) and 3 of them developed pneumothorax during the first biopsy and 1 of them during the second biopsy. 2 of them improved with bed rest. Simple aspiration was applied in 1 patient and tube drenage was needed in 1 patient. In conclusion, it was seen that the type of the disease has an important role in the diagnostic success of TBB. It was thought that, beside being easy and reapplicable, TBB has practical value in diagnosis of diffuse and local pulmonary parenchymal diseases due to the low complication risk it carries.
Key Words: Transbronchial biopsy, diagnosis, pneumothorax.
Yazışma Adresi:
Dr. Pınar YILDIZ
Kartaltepe Mahallesi Ömür Sokak No: 20/8
Bakırköy, İSTANBUL
[ PDF ]
<< Geri Yazdır