Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Astım Atağı Şiddeti ile Solunum Fonksiyon Testleri, Elektrokardiyografi ve
Arteryel Kan Gazları Arasındaki İlişki#
Teyfik TURGUT*, M. Hamdi MUZ*, Can BIÇAKOĞLU**, Ali TUNÇ***

    *  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
  **  Kızıltepe Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, MARDİN
***  Elazığ Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, ELAZIĞ
ÖZET
Çalışmamızda, astım atağı ile başvuran olgularda solunum fonksiyon testleri (SFT), arteryel kan gazları (AKG) ve elektrokardiyografi (EKG) bulguları ile atakların şiddeti arasındaki ilişki araştırıldı. Bu amaçla astım atağı ile başvuran 30 hasta, hafif, orta ve ağır astım atağı olmak üzere 3 gruba ayrıldı. SFT parametrelerinde meydana gelen değişiklikler birbirleriyle karşılaştırıldığında; ağır gruba ait tüm değerlerin diğer gruplardan anlamlı olarak düşük olduğu (p< 0.001), ancak FVC değerinde orta ve ağır grup arasında istatistiksel fark bulunmadığı saptandı. AKG değerlerinden PaO2, pH ve SaO2'nin ağır grupta, PaCO2'nin ise orta grupta en düşük değerlere ulaştığı bulundu. Astım atağı sırasında saptanan toplam 69 patolojik EKG bulgusunun 40 (%58)'ı ağır grupta, 24 (%35)'ü orta grupta ve 5 (%7)'i ise hafif grupta yer alıyordu. P-pulmonale, “clock-wise” rotasyon, sağ ventrikül hipertrofisi ve aritmiler sadece ağır gruptaki hastalarda saptandı. Sonuç olarak, ağır astım grubundaki hastaların şiddetli hipoksi, hiperkapni, respiratuar ve/veya metabolik asidoz riski taşımaları ve bunlarda kardiyak patolojilere daha sık rastlanılması nedeniyle EKG ve AKG yönünden daha sıkı takip edilmeleri gerektiğini söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Astım, solunum fonksiyon testleri, arteryel kan gazları.
SUMMARY
The Relation Between the Respiratory Function Tests, Electrocardiography, Arterial Blood Gases and Asthma Attack Intensity
In this study, the relationship between the data of electrocardiography (ECG), arterial blood gases (ABG), respiratory function test (RFT) and the intensity of attacks of patients who had asthma attacks were researched. For this, thirty patients who had astma attacks were divided into three groups as, mild, moderate and severe. When compared the values of RFT parameters of all groups, it was determined that the values of the severe group were significantly lower than the other groups (p< 0.001), but there was no difference in FVC value between moderate and severe groups. The lowest PaO2, pH and SaO2 were determined in the severe group. On the other hand, the lowest PaCO2 was determined in the moderate group. 69 pathologic ECG data were determined during asthma attack, 40 (58%) of them were in severe group, 24 (35%) of them were in moderate group and 5 (7%) of them were in mild group. P-pulmonale, clock-wise rotation, right ventricle hypertrophy and arrhythmias were determined in only severe group patients. In conclusion, severe hypoxia, hypercapnia, respiratory and/or metabolic acidosis and cardiac pathologies were commonly seen in severe asthma group. For this reason, it is required they should be followed more often from ECG and ABG views.
Key Words: Asthma, respiratory function test, electrocardiography, arterial blood gases.
# XXII. Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi'nde poster olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Teyfik TURGUT
Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
23100, ELAZIĞ
e-mail: teyfikt@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır