Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akut Astmada Ek İntravenöz Magnezyum Sülfatın Tedavideki Etkinliği
Semra BİLAÇEROĞLU*, Müge AKPINAR*, Ayfer TIRAŞ*, Emel ÇELİKTEN*,
Dilek KALENCİ**, Kunter PERİM*

  *  İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği,
**  İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı, İZMİR
ÖZET
Akut astmada (AS), standart tedaviye eklenen intravenöz (IV) magnezyum sülfatın (Mg), akciğer fonksiyonlarını ve hastaneye yatış oranını ne denli iyileştirdiğini, vital bulgulara etkisini ve yan etkilerini araştırmayı amaçlayan bu randomize, tek kör çalışmaya, tek doz salbutamol nebülizasyonu sonrasında, ekspiratuvar zirve akım hızında (PEFR) %50'den az artış gösteren ve/veya birinci saniyedeki zorlu ekspiratuvar volümü (FEV1) %75'in altında kalan 81 AS'lı hasta alınmıştır. Hastalar IV kortikosteroid ve beta agonistle düzenli aralıklarla tedavi edilmiş, başvurunun 30. dakikasında, randomize olarak 2 g IV Mg veya IV plasebo (PL) almışlardır. Orta derecede (grup 1: PEFR ? %40) ve ağır AS'lı (grup 2: PEFR < %40) oluşları ve Mg/PL alışlarına göre, toplam 4 grup oluşturulmuştur (grup 1 PL, 1 Mg, 2 PL, 2 Mg). Hastalar 3. saate dek akciğer fonksiyonları, dispne hissi, vital bulgular, serum iyonları ve yan etkiler açısından acil serviste takip edilmiş, eve gönderilen hastalar 1. ve 7. günde hastanede tekrar değerlendirilmişlerdir. Ağır AS'lıların Mg alanlarında hastaneye yatış oranı (%35.3), PL alanlara (%64.3) göre daha düşük bulunmuş (p< 0.05), orta derecedeki AS'lılar (Mg: %17.4; PL %29.6) veya tüm AS'lılar (Mg: %25.0; PL: %41.5) değerlendirildiğinde, hastaneye yatış oranı açısından Mg-PL grupları arasında anlamlı fark izlenmemiştir. Mg ve PL grupları arasında, ne ağır ne de orta dereceli AS'lılarda hastanede yatış süresi açısından önemli fark saptanmadı (ağır AS-Mg: 7.8 ± 2.3, PL: 9.2 ± 3.4 gün; orta derecede AS-Mg: 5.7 ± 2.1, PL: 6.1 ± 1.9 gün). Sistolik arter basıncı ve solunum sayısının azalması açısından, grupların kendi içlerinde önemli değişiklikler saptanırken, grup 1 Mg-1 PL, 2 Mg-2 PL arasındaki farklar önemsizdir. Dispne hissi, grup 1 Mg ve 2 Mg'de, PL gruplarındakilere göre daha fazla azalmıştır (p< 0.05). Grup 2 Mg'de PEFR'deki artış (%36'dan %53'e), grup 2 PL'dekinden (%28'den %37'ye) daha fazladır (p< 0.05). Grup 1 ve 2'de Mg-PL grupları arasında kan gazlarının iyileşmesi açısından önemli farklar saptanmamıştır. Tüm gruplarda FEV1'de önemli artış olmasına rağmen, Mg-PL grupları arasındaki farklar önemsizdir. Tüm gruplarda başvuru ve Mg/PL tedavisi öncesi düşük veya normalin alt sınırında bulunan serum Mg düzeyleri, IV Mg verilenlerde artmıştır (+0.62 ± 0.03) (p< 0.05). Serum kalsiyum düzeyi sadece grup 2 Mg'de azalmıştır (9.18'den 7.69 mg/dL'ye) (p< 0.05). Grup 1 Mg ve 2 Mg'de, Mg ile ilişkili olabilecek yan etkiler olarak; “flushing” (%42), parestezi (%12), baş dönmesi (%7) ve hipotansiyon (%5) gelişmiştir. Bu bulgularla, IV Mg'nin ağır ataktaki AS'lılarda dispne hissi ve PEFR'i iyileştiren, hastaneye yatış oranını azaltan, ekonomik ve güvenli bir ajan olduğu kanısına varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Astma, intravenöz magnezyum sülfat, tedavi.
SUMMARY
Therapeutic Efficacy of Adjunctive Intravenous Magnesium Sulphate in Acute Asthma
Eighty-one astmatics (AS) whose peak expiratory flow rates increasing less than 50% and/or whose forced expiratory volume in one second (FEV1) remaining under 75% after a single dose salbutamol nebulization were included in this randomized, single-blind study aiming to investigate to what extent intravenous (IV) magnesium sulphate (Mg) added to standard treatment in acute AS improves pulmonary function and rate of hospitalization, and to see its effect on vital signs, and adverse effects. The patients were treated with IV corticosteroids, and beta-agonists regularly, and were randomly given 2 g IV Mg or IV placebo (PL) at the 30th minute of their arrival. According to having moderate (group 1: PEFR ? 40%) and severe AS (group: 2 PEFR < 40%), and also receiving Mg/PL, a total of four groups were established (groups 1 PL, 1 Mg, 2 PL, 2 Mg). The patients were followed up in the emergency department upto the 3rd hour regarding their pulmonary function, sense of dyspnea, vital signs, serum ions and adverse effects. Those who were sent to home were assessed at the hospital on the 1st and 7th days. The rate of hospitalization in Mg-receiving severe AS patients (35.3%) was lower than those receiving PL (64.3%) (p< 0.05) while no significant difference was observed between Mg-PL groups when moderate (Mg: 17.4%; PL: 29.6%) or all AS patients (Mg: 25%; PL: 41.5%) were assessed for hospitalization rate. Regarding the duration of hospitalization, there was no significant difference between Mg and PL groups in neither severe nor moderate AS group (severe AS-Mg: 7.8 ± 2.3, PL: 9.2 ± 3.4 days; moderate AS-Mg: 5.7 ± 2.1, PL: 6.1 ± 1.9 days). Significant changes were determined within the groups regarding reduction in systolic arterial pressure and respiratory rate whereas there was no significant difference between groups 1 Mg-1 PL, or 2 Mg-2 PL. Sense of dyspnea decreased in groups 1 Mg and 2 Mg more than those in PL groups (p< 0.05). Increase of PEFR in group 2 Mg (from 36% to 53%) was more than that in group 2 PL (from 28% to 37%) (p< 0.05). Regarding improvement in blood gases, no significant differences were determined between groups Mg-PL in groups 1 and 2. Although there were significant increases in FEV1 in all groups, the differences between Mg-PL groups were not significant. Serum Mg levels, low or at the lower limit before Mg/PL treatment, increased in those receiving IV Mg (+0.62 ± 0.03) (p< 0.05). Serum calcium levels decreased in only group 2 Mg (from 9.18 to 7.69 mg/dL) (p< 0.05). Flushing (42%), paresthesia (12%), vertigo (7%) and hypotension (5%) developed as possible adverse effects associated with Mg in groups 1 Mg and 2 Mg. With these data, it has been concluded that IV Mg is an economical and safe agent improving dyspnea and PEFR and decreasing rate of hospitalization in AS patients having severe acute attack.
Key Words: Asthma, intravenous magnesium sulphate, treatment.
Yazışma Adresi:
Dr. Müge AKPINAR
Mithatpaşa Caddesi No: 1006/8
35290, Güzelyalı, İZMİR
[ PDF ]
<< Geri Yazdır