Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Metastatik Akciğer Kanseri ile Karışan Bir Akciğer Tüberkülozu (Tbc) ve Tbc Lenfadenit Olgusu
Nazire UÇAR*, Bahar BERBEROĞLU*, Mihriban ÖĞRETENSOY*

* Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, ANKARA
ÖZET
Ellidört yaşında kadın hasta, yaklaşık 2 ay önce başlayan halsizlik, omuz ağrısı, ateş, öksürük, kilo kaybı yakınmasıyla başvurdu. Öz geçmişinde, 10 yıl önce diabetes mellitus (DM) tanısı almıştı. Posteroanterior (PA) akciğer grafisinde, bilateral irili ufaklı multipl nodüler infiltrasyonlar ve bilgisayarlı toraks tomografisi (CT)'nde bilateral akciğer parankim alanlarını tutan multipl nodüler görünümler saptandı. Bu bulgularla öncelikle metastatik akciğer kanseri ön tanısıyla araştırılan hastaya, rutin tetkiklerin yanısıra batın ultrasonografisi (USG), pelvik USG, bronkoskopi, sağ skalen biyopsi yapıldı. Biyopsi sonucu, kazeifiye lenf nodu olarak raporlandı (AGHH Pat: Lab 1098-98). Balgam ARB'leri menfi olan hastaya, yayma negatif akciğer tüberkülozu (Tbc) ve Tbc lenfadenit tanısıyla izoniazid (H), rifampisin (R), morfozinamid (Z), etambutol (E) şeklinde 4'lü antitüberküloz tedavi standart dozlarda başlandı. Tedavinin 6. ayında tam olarak klinik ve radyolojik düzelme sağlanarak antiTbc tedavi sonlandırıldı.
Anahtar Kelimeler: Metastatik akciğer kanseri, tüberküloz.
SUMMARY
A Case with Pulmonary Tuberculosis (Tbc) and Tbc Lymphadenitis Imitating Metastatic Lung Cancer
A 54 year- old woman was admitted to the hospital complaining of weakness, shoulder pain, fever, cough and weight loss for two months. There was a history of diabetes mellitus for ten years. Chest radiograph showed bilateral multiple noduler opacities. CT scan of the chest showed bilateral multiple noduler lesions in the lung paranchymes. With these findings metastatic lung cancer was firsth thought. In addition to routine examination, abdominopelvic ultrasonography, bronchoscopic examination and right scalen lymph node biopsy were performed. Biopsy revealed ceaseating granulomatous lymph adenitis. She had negative smears for Acid Fast Bacilli (AFB). Antituberculous drugs (isoniasid, rifampicin, morphozinamid, ethambutol) at standart doses were started with the diagnosis of smear negative pulmonary tuberculosis (Tbc) and Tbc lymph adenitis. AntiTbc therapy was stopped at the sixth month with clinical and radiological recovery.
Key Words: Metastatic lung cancer, tuberculosis.
Yazışma Adresi:
Dr. Nazire UÇAR
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi Merkezi
Keçiören, ANKARA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır