Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Relaps Olgularında Antitüberküloz İlaçlarına Dirençlilik Durumu
Haluk C. ÇALIŞIR*, Ahmet S. YURDAKUL*, Mihriban ÖĞRETENSOY*

* Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, ANKARA
ÖZET
Kliniğimize 1996-1998 yılları arasında yatan ve relaps tanısı alan hastalarda, antitüberküloz ilaç direnci araştırılmıştır. Yayma pozitif akciğer tüberkülozu tanısı ile yatan ve anamnezinde en az 6 ay izoniasid (H), rifampisin (R), pirazinamid (Z) ve etambutol (E) veya streptomisin (S) içeren düzenli bir tedavi rejiminden sonra iyileşme öyküsü olan hastalar relaps olarak değerlendirildi. Bu kritere uyan 34 erkek hastanın, yaş ortalamaları 38.7 ± 14.3 idi. İlk hastalık ile ilgili tedavinin bitimi ile yayma pozitif olarak kliniğimize başvurma arasında geçen süre ortalama 9.04 ± 7.5 yıldı. Direnç testi yapılan 30 hastanın %43.3'ü tüm ilaçlara duyarlı, %10'u çok ilaca dirençli tüberküloz, %26.7'sinde streptomisin, %10'unda izoniasid, %6.7'sinde rifampisin, %3.3'ünde ise rifampisin ve streptomisin direnci saptandı. Beş ilaçtan oluşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün Kategori II rejimi uygulanan hastalarda bakteriyolojik konversiyon birinci ayda %47, ikinci ayda %82.3 ve üçüncü ayda ise %88.3 idi. Dört hastanın kontrollere gelmedikleri için akibetleri bilinmemektedir. Bu hastalar dışında kalan hastalarda 3. ayda konversiyon %100'dür. Duyarlı grupta konversiyon ortalama 1.63 ± 0.7; direnç saptanan grupta ise 1.53 ± 0.5 ayda gerçekleşmiştir. Dirençlilik ile konversiyon süresi arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır (p> 0.05). Dirençli olma ile relaps süresi arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptanmamıştır (p> 0.05). Dirençli grup içerisinde rifampisin direncinin eşlik etmesiyle relaps süresi arasında ilişki saptanmamıştır (p> 0.05).
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, relaps, ilaç direnci, kategori II.
SUMMARY
Resistance to Antituberculosis Drugs in Relaps Cases
In patients who are diagnosed and treated with relapsed smear positive pulmonary tuberculosis cases in our clinic between 1996-1998 years. We have investigated resistance to antituberculosis drugs of isolated mycobacteria from cases and its relationship with relaps time and treatment responce. The patients who were smear positive pulmonary tuberculosis and cured after a regular treatment regimen that include isoniazid (H), rifampicin (R), pyrazinamide (Z), ethambutol (E) and streptomycin (S) for 6 months are identified as relaps. 34 male patients that have these criterias, main age is 38.7 ± 14.3 years. The time between initial treatment and aplied to our clinic as smear positive pulmonary tuberculosis is 9.04 ± 7.5 years. In 30 patients that have made the resistance tests, 43.3% patients are sensitive to all drugs, 10% of patients were multidrug resistance tuberculosis, 26.7% of patients were resistance to streptomycin, 10% of patients were resistance to isoniazid, 6.7% of patients were resistance to rifampicin and 3.3% of patients were resistance to rifampicin and streptomycin. In the patients that are treated with five drugs which have been in category 2 regimen of WHO, at first month the rate of bacteriologic conversion is 47%, at second month is 82.3% and at third month is 88.3%. It is not known the result of four patients who are defaulted. Excluding 4 defaulted cases, bacteriologic conversion time is determined (mean ± standart deviation) 1.53 ± 0.5 months. There was no statistically importance between resistance to tuberculosis drugs and the conversion time (p> 0.05) and relasp time (p> 0.05) Among cases with drug resistance, there was no statistically important relationship regarding to relaps time and having resistance to rifampisin or not (p> 0.05).
Key Words: Tuberculosis, relaps, drug resistance, category II.
Yazışma Adresi:
Dr. Haluk C. ÇALIŞIR
Bülbülderesi Caddesi No: 77/2
06660, Küçükesat, ANKARA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır