Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Denizli Merkez İlkokullarında 1993-1995 Yıllarında Yapılan Tüberkülin Taramasının Sonuçları#
Sibel ÖZKURT*, Fatma FİŞEKÇİ*, Mevlüt TÜRE**, Beyza AKDAĞ**

  *  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
**  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, DENİZLİ
ÖZET
İlimizde tüberküloz infeksiyonunun durumu hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla 1993-1995 yıllarında Verem Savaş Dispanseri Baştabibliği tarafından ilimiz merkez ilkokulları 1. ve 5. sınıf öğrencilerinde uygulanan tüberkülin deri testi kontrollü BCG aşılama çalışmalarının sonuçlarını retrospektif olarak değerlendirdik. 1993'te 9681, 1994'te 9954, 1995'te 3265 öğrenciye tüberkülin testi uygulanmış, sırasıyla 9126 (%94.26), 9834 (%98.79), 3229 (%98.89) öğrencinin tüberkülin sonuçları değerlendirilmiştir. BCG aşı skarı bulunan 1. sınıf öğrencileri 1993'te %91.7, 1994'te %90.6, 1995'te %87.1 olarak bulundu. BCG'lilerde tüberkülin pozitifliği yıllara göre sırasıyla, %56.2, %43.2, %53.4 iken, BCG'sizlerde sırasıyla, %4.59, %5.83, %4.14 oranındaydı. Doğal infeksiyon prevalansı 1993'te %4.6, 1994'te %5.8, 1995'te %4.1 olarak hesaplandı. Yıllık infeksiyon riks oranı (YİRO) 1. sınıf öğrencileri dikkate alındığında yıllara göre sırasıyla, %0.32, %0.31, %0.27 oranındaydı. Elde edilen bu değerler tüberküloz prevalansının en düşük düzeyde olduğu bölgemiz için uygun değerler olarak düşünülebilir ve tüberkülin deri testinin halen epidemiyolojik araştırmalarda önemli bir test olduğu kanısına varılabilir.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, tüberkülin deri testi, BCG aşısı.
SUMMARY
Results of Tuberculin Survey in Primary Schools in Denizli Centre in 1993-1995
We evaluated the BCG vaccination studies with controlled tuberculin skin tests, which were applied to the first and fifth classes of primary school students by Tuberculosis Struggle Centre in 1993-1995 in order to have a knowledge about tuberculosis infection in our city. 9681 in 1993, 9954 in 1994 and 3265 in 1995, tuberculin skin tests were applied to the students, and the results of the tests of 9126 (94.26%), 9834 (98.79%) and 3229 (98.89%) students, respectively, were assessed. The first class students which have BCG scars were found in the following rations: 91.7% in 1993, 90.6% in 1994, 87.1% in 1995. While tuberculin positivity of students with BCG was 56.2%, 43.2%, 53.4% but that of students without BCG was of 4.59%, 5.83% and 4.14% in respectively, from 1993 to 1995. Natural infection prevalance was calculated as 4.6% in 1993, 5.8% in 1994, and 4.1% in 1995. The ratio of annual risk of infection was 0.32%, 0.31%, 0.27% respectively, when first class students were considered. These obtained rations can be ragarded as appropiate percentages for our region, which has the lowest tuberculosis prevalance and as a results we can say that, tuberculin skin test still maintains it's importance in epidemiological researches.
Key Words: Tuberculosis, tuberculin skin test, BCG vaccination.
# Bu çalışma Solunum Araştırmaları Derneği XXIV. Yıllık Kongresi (8-11 Haziran 1997, İstanbul)'nde poster olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Sibel ÖZKURT
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Doktorlar Cad.
20100, DENİZLİ
[ PDF ]
<< Geri Yazdır