Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Balgamdan Mycobacterium tuberculosis İzolasyonunda
Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) Yönteminin Değeri

Sami ÖZTÜRK*, Ahmet İLVAN**, Hakan ÖZTÜRKERİ***, Ömer KOCABEYOĞLU****,
Erkan BOZKANAT*, Zafer KARTALOĞLU**, Ömer DENİZ*
      *  GATA Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi,
    **  GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi,
   ***  GATA Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi Mikrobiyoloji Servisi,
****  GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Mikrobiyoloji Servisi, İSTANBUL
ÖZET
?Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT)? yeni bir yöntem olup, geleneksel mikobakteri üreten sıvı besiyeri içerir, fakat numunelerden direkt olarak mikobakteri üremesini tespit eden yeni bir sensör içermektedir. Çalışmamızda 118 akciğer tüberkülozlu hastadan alınan 118 balgam örneğinin homojenizasyon ve konsantrasyon sonrası yayma mikroskopisi, ?Lewenstein Jensen (LJ)?, BACTEC 460 (B460) ve MGIT yöntemleri ile kültürleri yapılmıştır. Balgam yayması örneklerin %66'sında asido-alkolo rezistan basil (ARB) pozitif, kültür çalışmalarında ise LJ'de %73'ünde, B460'ta %78'inde, MGIT'te ise %58'inde üreme saptanmıştır. Üç kültür yöntemi izolasyon oranları yönünden karşılaştırıldığında, LJ ve B460 arasında anlamlı fark olmadığı (p(B460-LJ)> 0.05), MGIT izolasyon oranının LJ ve B460'a göre anlamlı olarak düşük olduğu (p(MGIT-B460)< 0.001, p(MGIT-LJ)< 0.01) görülmüştür. Balgam yayması ARB pozitif ve negatif tüm olgular gözönüne alındığında ortalama izolasyon süreleri sırasıyla MGIT, B460 ve LJ olmak üzere 11.1 ± 7.1, 12.1 ± 4.3 ve 20.8 ± 6.1 gün olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, bugün için en uygun kültür yönteminin B460 olduğu, özellikle izolasyon süresindeki kısalık nedeni ile yapılacak geliştirme ve iyileştirmelerle MGIT'in gelecekte rutin kullanıma girebileceğini, ayrıca BACTEC cihazı olmayan merkezlerde cihaz ve ekipman gerektirmemesi, kolay uygulanabilir olması nedenleri ile günümüzde de kullanılabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: MGIT, mikobakteri, erken tanı.
SUMMARY
The Value of Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) System for Isolation of Mycobacterium tuberculosis from Sputum
The Mycobacteria Growth Indicator Tube (MGIT) a recently introduced method, uses a traditional broth medium for the growth of mycobacteria but incorparates a novel sensor to detect microbial growth directly from specimens. In this study, 118 sputum samples from 118 patients with pulmonary tuberculosis were examined for Acid Fast Bacteria (AFB), after homogenization and concentration, by means of Lewenstein Jensen (LJ), BACTEC 460 (B460) and MGIT systems. Sixty-six percent of the sputum smear samples were positive for AFB while LJ, B460 and MGIT recovered AFB in 73%, 78% and 58%, respectively, of the samples. When three methods were compared according to the isolation rates, it was showed that there was no significant difference between LJ and B460 (p(B460-LJ)> 0.05) but MGIT had a significant isolation rate than LJ and B460 (p(MGIT-B460)< 0.001, p(MGIT-LJ)< 0.01). When all samples taken together mean isolation times of MGIT, B460 and LJ were 11.1 ± 7.1, 12.1 ± 4.3 and 20.8 ± 6.1 days respectively. We conclude that; where as B460 is an ideal culture media, MGIT would be able to be used routinely in the future, having the advantage of short incubation period and low labor intensity with the necessity of further development.
Key Words: MGIT, mycobacteria, early diagnosis.
Yazışma Adresi:
Dr. Sami ÖZTÜRK
GATA Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi
81020, Acıbadem, İSTANBUL
[ PDF ]
<< Geri Yazdır