Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Bir Reanimasyon Ünitesinde 1998 Yılında İzlenen Hastalarda Primer ve
Sekonder Trakeobronşiyal Kolonizasyonların Değerlendirilmesi
İffet PALABIYIKOĞLU*, Necmettin ÜNAL**, J. Sedef BENGİSUN*, Meltem ÜNSAL**,
Sengül GÜNGÖR**, Melek TULUNAY**

  *  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Merkez Bakteriyoloji Laboratuvarı,
**  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Çalışmamız yoğun bakım üniteleri (YBÜ)'ndeki hastane infeksiyonları içinde genellikle ilk iki sırada yer alan, tanısında birçok sorunla karşılaşılan ve tedavisinde ampirik tedavi seçiminin son derece önemli olduğu nozokomiyal pnömoni (NP) ile ilgili olarak ünitenin stratejisinin belirlenmesine katkıda bulunmak üzere planlandı. Bu amaçla; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 6 Yataklı Reanimasyon Ünitesi (RÜ)'nde 1998 yılında izlenen ve ünitede 2 günün üzerinde yatan hastalar incelendi. Hastaların üniteye alındıklarında trakeobronşiyal kolonizasyonları veya NP'leri olup olmadığı, ünitedeki izlemleri sırasında kolonize olanların yatış süreleriyle ilgili özellikleri ve ayrıca sekonder kolonizasyonun ortaya çıkma zamanı ile primer ya da sekonder kolonizasyonla kazanılan bakterilerdeki antibiyotik direnci araştırıldı. İnfeksiyon kontrol önlemlerinde düzenlemeler yapmak üzere ünite, Temmuz ve Ağustos aylarında kapatıldığından hastalar, yılın ilk 6 ve son 4 ayında izlenen hastalar olmak üzere iki ayrı dönem halinde irdelendi. İkinci dönemde hastaların ünitede yatış sürelerinin ilk döneme göre belirgin olarak uzun oluşu (sırası ile ortalama 45 ve 23 gün) ve üniteye infekte ya da kolonize olarak gelen hasta sayısının ikinci dönemde ilk dönemin 2 katı olması iki dönem arasındaki en önemli farkları oluşturmaktaydı. Hastaların ünitemizde kolonize olma süreleri ise ortalama olarak ilk dönemde 4.7, ikinci dönemde 4.8 gün olarak belirlendi. Hastaların primer ya da sekonder kolonizasyonla kazandıkları bakterilerin antibiyotik direnç oranları irdelendiğinde en yüksek direnç oranlarına ilk dönemde, en düşük direnç oranlarına ise ikinci dönemde RÜ'de kazanılan bakterilerin sahip oldukları saptandı. Bulgularımız ünitede 1998 yılı başından itibaren daha etkin bir şekilde uygulanan infeksiyon kontrol önlemlerinin ve rasyonel antibiyotik kullanım politikalarının aynı kararlılıkla sürdürülmesini destekler niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Kolonizasyon, nozokomiyal pnömoni.
SUMMARY
The Evaluation of Tracheobronchial Colonizations Observed in Patients Hospitalized in an Intensive Care Unit During a Year
The study was planned to help further defining a strategy against nosocomial pneumoniae (NP) which usually appears in the first two most seen hospital infections of intensive care units (ICU's) also with creating difficulties concerning diagnosis and selection of ampiric treatment. Patients hospitalized during 1998 for more than 2 days in ICU of Anesthesiology and Reanimation Department of Ankara University İbn-i Sina Hospital were included in the study. They were evaluated in terms of tracheobronchial colonization and/or NP on the day of hospitalization, duration of hospitalization observed in patients of hospitalization, timing of secondary colonization and resistance of bacteria acquired with primary or secondary colonization. As unit was closed for rearrangement of infection control measures during July and August, individuals were divided into two groups, January-June 1998 group (first group) and September-December 1998 group (second group) respectively. Duration of hospital stay was extremely longer in the second group (23 and 45 days respectively) and also the number of patients colonized or infected on the day of hospitalization was two times more in this group. Time period needed for the participants to be colonized was 4.7 and 4.8 days respectively. Antibiotic resistance to the bacteria acquired by primary or secondary colonization in the ICU was higher in the first group studied. These findings support the effectiveness of rearrangements related with rational antibiotic administration and infection control measures that had been fulfilled at the beginning of 1998.
Key Words: Colonization, nosocomial pneumonia.
Yazışma Adresi:
Dr. İffet PALABIYIKOĞLU
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İbn-i Sina Hastanesi
Merkez Bakteriyoloji Laboratuvarı
06100, Samanpazarı, ANKARA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır