Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Kırsal Bölgelerde Yaşayan Akciğer Kanserli Hastaların Özellikleri#
Adnan YILMAZ*, Birol BAYARAMGÜRLER*, Esen AKKAYA*, Özer OCAKLI*,
İbrahim GÜNEY*, Reha BARAN*

* SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İSTANBUL
ÖZET
Bu çalışmada, kırsal bölgede yaşayan akciğer kanserli hastaların özelliklerini araştırmayı ve kentsel bölgede yaşayan olguların özellikleri ile karşılaştırmayı amaçladık. 1992-1995 yılları arasında merkezimizde tanı konulan 3211 primer akciğer kanseri olgusu retrospektif olarak incelendi. Kırsal bölgede yaşayan 607 olgu ile kentsel bölgede yaşayan ve sistematik örnekleme yöntemi ile seçilen 1214 akciğer kanseri olgusu çalışmaya alındı. Kadın hasta oranı kentsel grupta daha yüksek idi (p< 0.005). Yaş ortalaması kırsal grupta 60 ± 10.2 yıl, kentsel grupta 57.3 ± 9.9 yıl olarak bulundu (p> 0.05). Ellialtı yaş ve üzeri olgu sayısı, kırsal grupta anlamlı olarak daha yüksekti (p< 0.01). Sigara içen olguların oranı kırsal grupta %83.8, kentsel grupta %79.8 idi (p< 0.05). Epidermoid hücreli karsinom oranı kırsal grupta daha yüksek olup (p= 0.05), diğer tümör tipleri açısından iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu. Çiftçi (%69.9) ve madenci (%16.3) olgular kırsal grupta, şoför (%12.3), tekstil (%11), büro (%10.2) ve inşaat çalışanları (%8.6) kentsel grupta daha yüksek oranda idi. Çalışmamızın sonuçları kırsal bölgede yaşayan akciğer kanseri olgularının, kentsel olgulardan farklılıklar gösterdiğini işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, kırsal bölge, epidemiyoloji.
SUMMARY
Characteristics of Patients with Lung Cancer Living in Rural Areas
In this study we aimed to evaluate the characteristics of patients with primary lung cancer living in rural areas and to compare with these of patients living in urban areas. 3211 patients with primary lung cancer diagnosed at our center between 1992 and 1995 were analyzed retrospectively. The study included 607 patients living in rural areas and 1214 patients selected by systematic sampling and living in urban areas. Ratio of female patient was higher in urban group (p< 0.005). The mean age was 60 ± 10.2 years in rural group and was 57.3 ± 9.9 years in urban group. The number of patients with advanced age ( ? 56 years) was higher in rural group (p< 0.01). The ratio of smoker cases was 83.8% in rural group and 79.8% in urban group. Squamous cell carcinoma was higher in rural group than in urban group and there was not significant difference between the groups with respect to other tumor types. Among patients living in rural areas, farmers 69.9% and miners 16.3% were the most frequently seen occupations and among patients living in urban areas, driver 12.3%, textile-related jobs 11%, office-workers 10.2%, and building 8.6% were the most frequently seen occupations. Our results suggested that rural group had different characteristics from urban group.
Key Words: Lung cancer, rural area, epidemiology.
# Bu çalışma 1997 yılı "European Respiratory Society Kongresi"nde sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Adnan YILMAZ
Zümrütevler Atatürk Cad.
Abant Apt. No: 30 Daire: 1
81530, Maltepe, İSTANBUL
[ PDF ]
<< Geri Yazdır