Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Taş Ocakları İşçilerinde Silikozis ve Solunumsal Bulgular
Ö. Kaan KARADAĞ*, İbrahim AKKURT*, Buhara ÖNAL**, Meltem ALTINÖRS***,
Nazmi BİLİR****, Nihat ERSOY*, Ali ÖZULUDAĞ**, Handan SABIR**, Sadık ARDIÇ***

      *  SSK Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi,
    **  İşçi Sağlığı İş Güvenliği Merkezi,
   ***  SSK Ankara Eğitim Hastanesi,
****  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Amaç; Ankara'da bir kamu kuruluşuna bağlı 3 taş ocağı ve 2 kum ocağında çalışan kişilerdeki solunumsal etkilenmeyi incelemektir. Bu amaçla, bu ocaklardaki ortam toz ve kuvars konsantrasyonları ölçüldü, çalışan 203 kişiden 194'ünün demografik, semptomatolojik ve fizik muayeneleri, spirometrik incelemeleri yapıldı. PA akciğer grafileri 1980 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) klasifikasyonuna göre değerlendirildi. Bu 3 taş ocağındaki solunabilir nonspesifik toz konsantrasyonları 16, 13 ve 15 mg/m3, solunabilir kuvars konsantrasyonları, sırasıyla, 0.13, 0.15 ve 0.17 mg/m3 olarak ölçüldü. İncelenen olguların 85'i (%44) direkt toza maruzdu (Grup 1), 109'u (%56) araç sürücüsüydü, indirekt maruziyeti vardı (Grup 2). Klinik olarak olguların 12?sinde (%6.2) kronik bronşit saptandı. Spirometrik incelemede olguların %17.1'inde patolojik bulgular saptandı. 1980 ILO klasifikasyonuna göre 1/0 ve üstü yoğunlukta opasite saptanan olgu sayısı 43'tü (%22.6). Direkt maruziyeti olanlarda silikozis prevalansı %32.1, indirekt maruziyeti olanlarda silikozis prevalansı %15.1 olarak saptandı (p< 0.005). Grup 1'deki işçilerde silikozis görülme olasılığı Grup 2'ye göre yaklaşık 3 kat [OR: 2.66 (%95 güvenlik sınırı: 1.32-5.37)] fazlaydı. Grup 1'deki işçilerde kronik bronşit görülme olasılığı da yaklaşık 4 kat [OR: 4.18 (%95 güvenlik sınırı: 1.09-15.90)] fazla olarak saptandı. Korelasyon analizlerinde PA akciğer grafisindeki profusion skoruyla, maruziyet süresi arasında zayıf pozitif ilişki (r: + 0.1472, p: 0.04); %FEV1 (r: - 0.2227, p: 0.003) ve %FVC arasında (r: - 0.2032, p: 0.007) zayıf negatif ilişki saptandı. PA akciğer grafisindeki profusion skoruyla FEV1/FVC arasında ilişki olmaması (r: - 0.1175, p> 0.05) radyolojik tutulumun saf restriktif etkilenmeye neden olduğunu düşündürdü. Sonuçta taş ocaklarında çalışan kişilerde silikozis prevalansı %22.6, direkt kuvars maruziyeti olanlarda %32.2 olarak saptandı.
Anahtar Kelimeler: Taş ocakları işçileri, silikozis, solunum fonksiyon testi.
SUMMARY
Silicosis and Respiratory Findings in Quarry Workers
The aim of this study was to show the respiratory effects in 2 different sand and 3 quarry workers in Ankara. Therefore, environmental dust and quartz concentrations were measured; demographic, symptomatologic and physical examinations were carried out in 194 of the 203 workers. Also, spirometric examinations were performed and their chest x-rays were evaluated by 3 independent readers according to the 1980 ILO classification. Nonspecific respirable dust concentrations were measured as 16, 13 and 15 mg/m3 respectively and respirable quartz concentrations were 0.13, 0.15 and 0.17 mg/m3 respectively. 85 of the studied cases (44%) were directly exposed to the dusts (Group 1) and 109 cases (56%) were exposed indirectly (Group 2). Chronic bronchitis was diagnosed clinically in 12 (6.2%) of the workers. Spirometric examinations revealed obstructive, restrictive and mixed type of ventilatory defect in 17.1% of the cases. In 43 cases (22.6%) radiologic opacities of profusion score 1/0 or more according to the 1980 ILO classification were detected. Silicosis prevalence was 32.1% in Group 1 and 15.1% in Group 2 (p< 0.005). The relative risk of silicosis in Group 1 was 3 times higher compared to Group 2 (OR: 2.66; 95% confidence limits: 1.32-5.37). Also the relative risk of chronic bronchitis was 4 times higher in Group 1 (OR: 4.18; 95% confidence limits: 1.09-15.90). Correlation analysis showed a weakly positive correlation between the profusion score in chest x-rays and the exposure time to quartz (r: + 0.1472, p: 0.04), and a weakly negative correlation between the profusion score and %FEV1 (r: - 0.2227, p: 0.003), and %FVC (r: - 0.2032, p: 0.007). The fact that there was no relation between the profusion scores and FEV1/FVC made us think that radiologic involvement led to a purely restrictive type of ventilatory defect. Finally, the prevalence of silicosis was found as 22.6% in quarry workers and as 32.2% in directly exposed quartz workers.
Key Words: Quarry workers, silicosis, pulmonary function tests.
Yazışma Adresi:
Dr. Ö. Kaan KARADAĞ
SSK Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi
ANKARA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır