Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Taş Ocağı Çalışanlarında Solunum Sistemi Semptomlarının, Solunum Fonksiyon
Testlerinin, Radyolojik Bulguların ve Serbest Radikallerin Araştırılması
Ahmet AKKAYA*, Erhan TURGUT*, Ünal ŞAHİN*, Mehmet ÜNLÜ*, Meltem ÇETİN**

  *  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
**  Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı, ISPARTA
ÖZET
Çalışmada; taş ocağı çalışanlarında oluşan solunum sistemi patolojilerini detaylı bir şekilde incelemek amacıyla, yüksek üretim kapasitesine sahip bir taş kırma ocağında çalışan kişilerin, fizik muayene ve laboratuvar bulguları araştırılmıştır. Araştırmanın yapıldığı iş yerinde bulunan toplam 90 kişinin verileri; yoğun toz grubu (YTG; 50 kişi) ve az toz grubu (ATG; 40 kişi) şeklinde değerlendirildi. Spirometrik ölçümlerde FEV1 ve FEV1/FVC oranı, YTG'de hem litre değerleri hem de beklenen değere oranı itibarıyla ATG ortalamasından belirgin olarak düşük bulunmuş olup FEV1 (L) ve FEV1/FVC değerleri arasında belirgin istatistiksel farklılık saptanmıştır (p< 0.05; p< 0.005). Her iki gruptaki olguların PA akciğer grafileri değerlendirildiğinde, YTG'de anormal bulgular tespit edilen olgu sayısı 45 (%90) olarak bulundu (p< 0.001). Olguların ortalama SOD düzeyleri YTG'de 905.63 ± 433.11 U/gHb iken ATG'de 878.44 ± 643.36 U/gHb olarak bulundu. Ortalama GpX düzeyleri ise YTG'de 122.57 ± 56.240 U/gHb, ATG'de ise 131.19 ± 48.73 U/gHb olarak saptandı. Ortalama MDA değerleri YTG'de 3.24 ± 3.87 nmol/mL, ATG'de ise 3.70 ± 2.72 nmol/mL olarak bulundu. Kontrol grubunun ortalama SOD düzeyi 1279.31 ± 541.99 U/gHb idi. Ortalama SOD düzeyinin YTG ve ATG'de istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşük olduğu görüldü (p< 0.05; p< 0.01). Periferik kanda SOD düzeyinin anlamlı olarak düşük olması ve MDA, GpX düzeylerinin anlamlı değişiklik göstermemesi akciğerlerde gelişen oksidatif süreçlerin sistemik etkilerinin sınırlı olduğunu düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Toz maruziyeti, serbest radikaller, radyoloji, solunum fonksiyon testi.
SUMMARY
Investigation of Symptoms of Respiratory Systems, Pulmonary Function Tests, Radiological Results and Free Radicals on the Querry Workers
In the study, in order to examine the pathological changes in the respiratory system on the quarry workers, we have searched laboratory findings and performed physıcal examination in all cases who had been working in a quarry miningsite. The data of totaly 90 workers, at the site where we made our research, are divided into groups as High Dust Group (HDG, 50) and Low Doust Group (LDG, 40). In the spirometric measurements the ratio of FEV1 and FEV1/ FVC in HDG was found significantly lower than mean of LDG regarding both the liter values and the espected ratio value. It was also determined that there was statisticaly significant difference between the values of FEV (L) and FEV/FVC (p< 0.05 and p< 0.005). When x-ray of lung of the cases of two groups were evaluated, abnormal findings were determinad in 45 cases (90%) in HDG (p< 0.01). Serum SOD levels of cases in HDG was 905.63 ± 433.11 U/gHb where as in LDG it was 676.44 ± 643.36 U/gHb. The levels of GpX in HDG was 122.57 ± 56.240 U/gHb and, 131.19 ± 48.73 U/gHb in LDG. MDA values in HDG was 3.24 ± 3.87 nmol/mL and 3.70 ± 2.72 nmol/mL in LDG. Serum SOD level of cotrol group was found 1279.31 ± 541.99 U/gHb. The level of SOD in HDG and LDG was seen significantly lower (p< 0.05 p< 0.01) than control group. It seems that the systematic effects of oxidative processes in lungs are limited, since periferic blood serum SOD levels was found significantly lower than control group and MDA and GpX levels in blood do not show significant changes.
Key Words: Dust exposure, free radical, radiology, pulmonary function test.
Yazışma Adresi:
Dr. Ahmet AKKAYA
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
32040, ISPARTA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır