Türkçe       English

<< Geri Yazdır
KOAH'lı Hastalarda Formoterolün Tek Başına ve İpratropium Bromürle Birlikte
Kullanımlarının Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Gül GÜRSEL*, Can ÖZTÜRK*, Türkan TATLICIOĞLU*, Nurdan KÖKTÜRK*

* Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Amaç: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda, formoterol (F) ve ipratropium bromür (IPB)'ün ayrı ayrı ve birlikte uygulamalarının solunum fonksiyon testleri (SFT) ve egzersiz performansı üzerine etkilerini karşılaştırmak.
Metod: Çalışmaya 17 KOAH'lı hasta alındı. Hastaların 13'ü erkek, 4'ü kadın olup, yaş ortalamaları 56 idi. Öncelikle bazal SFT'leri ve egzersiz testleri yapıldıktan sonra hastalar randomize olarak birer hafta ölçülü doz inhaler ile F (12 saatte bir 24 µg), IPB (6 saatte bir 40 µg) ve F + IPB aldılar. Aralarda birer hafta "washout" periyot bırakıldı. Her tedavi periyodunun sonunda hastaların SFT ve egzersiz testleri tekrarlandı. Egzersiz testleri bisiklet ergometrisinde semptom sınırlamalı olarak yapıldı. Her bir periyottaki ölçümler; [bazal (B), F sonrası, IPB sonrası ve IPB + F sonrası] Friedman varyans analizi ile karşılaştırıldı.
Sonuçlar: Hastaların reversibiliteleri %9.76 ± 5.40, FEV1'leri %57.82 ± 19.46, difüzyon kapasiteleri %67.07 ± 16.18, PaO2'leri 66.84 ± 10.63 idi. Yapılan analizler sonucu FEV1 parametresi, hastalar F ve F + IPB alıyorken B değerlere göre anlamlı olarak yüksek bulundu. FVC değerleri de her tedavi periyodu sonunda bazal değerlere göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Egzersiz parametrelerinden max O2 "uptake" hastalar F ve F + IPB alıyorken B'ye göre yüksek bulunmakla beraber aradaki fark anlamlı değildi. Hastaların maksimum iş kapasiteleri periyotlar arasında anlamlı farklılık göstermedi. Maksimum egzersiz kalp hızları, dakika ventilasyonları, solunum sayısı, tidal volüm ve oksijen satürasyonları arasında da anlamlı farklılık saptanmadı. Sonuç olarak bu çalışmada reversible hava akımı sınırlanması olan KOAH'lı hastalarda F'in yalnız başına veya IPB ile birlikte uygulandığında etkili bronkodilatasyon sağladığı ve egzersiz performansında ise anlamlı bir değişiklik oluşturmadığı gözlendi.
Anahtar Kelimeler: Formoterol, ipratropium bromür.
SUMMARY
A Comparison of Formoterol Alone and Combination with Ipratropium Bromide on Pulmonary Functions and Exercise Performance in Stable Chronic Obstructive Pulmonary Diseases
The aim of this study was to evaluate the impact of a week-long course of inhaled formoterol (F), ipratropium bromide (IPB) and combination therapy on pulmonary functions and exercise performance in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
Seventeen patients with stable COPD were studied. The subjects inhaled formoterol two puffs two times a day during one period of 7 days duration or IPB two puffs four times a day per seven days and F + IPB together for seven days in a random sequence. Spirometric and exercise parameters were assessed at baseline period and after each of F, IPB and F + IPB therapy periods. Exercise tests were performed as symptom limited on bicycle ergometer.
Mean age of patients were 56 years, mean FEV1 values were 67.07 ± 16.18% and mean reversibility was 9.76 ± 5.40%. The mean FEV1 response to the F and F + IPB combination therapy were significantly greater than baseline measurements (p< 0.05). Max exercise O2 uptake of the patients were higher than baseline values when patients were taking F and F + IPB but the difference were not significant (p> 0.05). Maximum work rate, heart rate, minute ventilation, oxygen saturation and tidal volume values did not significantly increase during the maximum exercise after any therapy regimen. In conclusion, these results suggest that F is an effective bronchodilator drug in COPD patients either alone or combined with IPB at rest but there is no significant effect on the exercise performance.
Key Words: Formoterol, ipratropium bromide.
Yazışma Adresi:
Dr. Gül GÜRSEL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Beşevler, ANKARA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır