Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Kronik Solunum Yetmezliği Olan Hastalarda
Uzun Süreli Oksijen Tedavisi Uyumu ve Etkileyen Faktörler#
Şule AKÇAY*, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU*, Neslihan ÇELİK*, Gönül AYDIN**

  *  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı,
**  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyomedikal Cihaz Teknikerliği, ANKARA
ÖZET
Uzun süreli oksijen tedavisinin (USOT), kronik solunum yetmezlikli (KSY) olgularda yaşam süresini arttırdığı ve yaşam kalitesini yükselttiği gösterilmiştir. Bu olumlu etkiler, hipoksik hastalarda günlük oksijen tedavisinin yeterli süre kullanımı koşuluyla sağlanabilmektedir. Bu çalışmada amaçlanan; 1. KSY'li olgulara önerilen USOT endikasyonunun uluslararası uzlaşı raporlarına ne oranda uygun olduğunun, 2. USOT tedavisine hastaların uyumunun belirlenmesidir. Bu amaçla iki bölümden oluşan bir çalışma gerçekleştirilmiştir; birincisi KSY tanısı ile oksijen konsantratörü reçete edilen hastaların dosya içeriklerinin edinilmesinden oluşan retrospektif basamak, ikincisi ise olguların günlük oksijen kullanımlarının sorgulanmasından oluşan prospektif basamaktır. Bu çalışmada, Ağustos 1996 ile Şubat 1999 arasında KSY tanısı ile oksijen konsantratörü reçete edilen 33 hasta değerlendirildi. Yirmibir erkek, 12 kadın, yaş ortalaması 64 ± 15 (15-84 arası) olan hastaların tanıları şöyle idi: Yirmibeş kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), 1 kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon, 1 sol pnömonektomi, 2 bronş astması, 1 konjestif kalp yetmezliği, 1 primer pulmoner hipertansiyon, 1 yaygın bronşektazi, 1 serebral astrositoma. Bu olguların 17 (%51)'sinde konsantratör reçetesinin taburcu olurken verildiği, geri kalan olgularda ise takiplerde önerildiği belirlendi. İleri KOAH'lı 8 (%24) olguya da USOT'a ek olarak eş zamanlı "Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)" tedavisi reçete edildi. KSY'li olguların sadece 10 (%30)'unda tedavinin etkin kullanıldığı, olguların %24'ünün ise KSY'ye bağlı kaybedildiği saptandı. Sonuç olarak, KSY'li olgularda, hastanın USOT'a uyumunu sağlamanın önemli bir problem olduğu ve USOT reçete edilmeden önce bu faktörün de gözönüne alınması gerektiği görüşüne varıldı.
Anahtar Kelimeler: Kronik solunum yetmezliği, uzun süreli oksijen tedavisi.
SUMMARY
Compliance with Long-Term Oxygen Therapy in Patients with Chronic Respiratory Failure and Related Factors
Long-term oxygen therapy (LTOT) has positive effects in terms of prolonging survival and improving quality of life in patients with chronic respiratory failure (CRF). Daily duration of oxygen administration in hypoxic patients is an important factor in the effectiveness of long-term oxygen therapy. The aim of this study were; 1. to identify whether the prescription of LTOT performed according to international guidelines, 2. to obtain the patients compliance with LTOT. The study was planned in two stages. In the first stage, a retrospective chart review of the CRF patients who were prescribed oxygen concentrators. In the second stage; a prospective measurement of the daily duration of oxygen therapy and a questionnaire regarding the patients compliance with LTOT. We assessed 33 CRF patients who were prescribed oxygen concentrators between August 1996 and February 1999. Twenty-one male and 12 female CRF patients with a mean age 64 ± 15 years (range: 15-84) had the following diagnoses: Chronic obstructive respiratory disease (COPD) (n= 25), chronic thromboembolic pulmonary hypertension (n= 1), left pneumonectomy (n= 1), asthma (n= 2), congestive heart failure (n= 1), primary pulmonary hypertension (n= 1), disseminated bronchiectasis (n= 1), cerebral astrocytoma (n= 1). In 17 patients (51%), oxygen concentrators were prescribed while they were discharging from the hospital, and the rest were prescribed during their follow-up controls. Continuous positive airway pressure therapy to the LTOT was added in 8 patients (24%) with severe COPD. The therapy was used effectively in only 10 of 33 patients (30%) and 24% of all patients died due to CRF. In conclusion, compliance with LTOT in CRF patients is an important problem and should be taken into consideration before it is prescribed to the patients.
Key Words: Chronic respiratory failure, long-term oxygen therapy.
# XXV. Solunum Araştırmaları Derneği Ulusal Kongresi (5-9 Haziran 1999, İstanbul)'nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
Yazışma Adresi:
Dr. Şule AKÇAY
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı
Bahçelievler, ANKARA
[ PDF ]
<< Geri Yazdır